Novinky

Profil školy História školy Zoznam pomôcok Enviromentálno - náučný chodník

O škole

História školy

Najstaršie školské správy padli za obeť ohňu, ktorý zachvátil obec v 1904. Podľa rozprávania ľudí bola prvá škola založená okolo roku 1714. Táto škola bola údajne drevená, nízka s malými okienkami a jednotriedna. Škola od svojho založenia bola cirkevná. Až 1. septembra roku 1911 prešla do rúk štátu. V tom istom roku bola otvorená i druhá trieda. V roku 1931 pribudla tretia trieda, ktorá sa  však nachádzala v  bývalej krčme a vôbec nevyhovovala na vyučovanie. V roku 1934 bola zriadená aj štvrtá trieda, ale miestnosti na vyučovanie neboli. Preto bolo zavedené striedavé vyučovanie. V roku 1936 odkúpila obec od grófa Andrásyho kaštieľ, kde boli umiestnené dve triedy. Z kaštieľa chcela vybudovať obec adaptáciou štvortriedku s riaditeľským bytom, ale vojna to znemožnila. V roku 1953 bola pôvodná dvojtriedná školská budova zrenovovaná, ale tretia trieda bola stále v kaštieli, spolu s MŠ, kultúrnou sálou a poštovým úradom.  Ani po renovácii dvojtriedna školská budova nemala vyhovujúci dvor, sociálne zariadenia a problém bol aj s vodou, preto sa uvažuje o výstavbe novej školskej budovy a s výstavbou sa  začína v roku 1957.

 

Kronika školy bola vedená až do roku 1945. Po skončení vojny sa však táto kronika nenašla. Od roku 1945 až do r. 1958 teda 13 rokov, kronika písaná nebola. Nový riaditeľ Karol Samseli, ktorý nastupuje po p. Júliusovi Kontrovi si berie za povinnosť chronologický zaznámenavať život v škole. Teda z kroniky sa po prvýkrát dozvedáme,  že v  šk. roku 1958/59 škola bola trojtriedna. V I. triede v 1. ročníku bolo 39 žiakov, tr. učiteľkou bola p. Judita Samseliová, v II.triede bolo v  2.a 4. ročníku 49 žiakov, triednou učiteľkou bola p. uč. Oľga Pelčová ,III. trieda s 3.a 5. ročníkom mala 35 žiakov a triednym učiteľom bol p. riad. Karol Samseli. Spolu bolo teda v škole 123 žiakov.   

                                                                           
Významný zlom v živote školy nastáva 6. januára 1963, kedy obec slávnostne otvára za účasti širokej verejnosti novostavbu terajšej základnej školy s piatimi triedami. Škola bola vybudovaná v priebehu 5. rokov v akcii "Z". Vytvorené dielo malo hodnotu 1.800 000 Kčs a o jej výstavbu sa zaslúžili najmä vtedajší predseda MNV Ján Klement a pán Ondrej Černaj. Pán Ondrej Gáll, vtedajší predseda komisiie pre výstavbu, pán K. Samseli ako riaditeľ školy a aj ďalší predstavitelia volených orgánov. V novom prostredí sa dobre cílili žiaci aj učiteľský kolektív. Bola odbúraná dvojsmennosť vo vyučovaní a pozornosť sa zameriavala na kvalitu vyučovania a výchovy.V  priebehu rokov 1958-1967 škola vo Vlachove žila svojimi problémami a úspechmi, o ktorých by mal hovoriť pán Samseli, pretože on sa  podieľal na jej riadení  takmer 10 rokov. O všetkom významnom sa sám zmieňuje v kronike školy a je to zaujímavé čítanie. V priebehu týchto 10. rokov dochádzalo aj k výmenám učiteľov, ale patrí sa spomenúť vtedajšie pani učiteľky ako p. J.Samseliovu,Oľgu Pelčovú-Elexovú, Emíliu Dovcovú-Kravecovú, E. Petergáčovú, O. Hencela, ktorí iste zanechali kus bobre odvedenej pedagogickej práce.V roku 1967, 15. mája odchádza p. riad. školy K. Samseli za vedúceho odboru školstva a kultúry a na jeho miesto bola menovaná p. J. Samseliová, ktorá až do roku 1989 na tejto školy zastavala post riaditeľky školy a vychovala mnohých úspešných ľudí počas jej pôsobebenia v tejto škole. Spolu s ňou na výchove a vyučovaní  žiakov sa podieľali ďalší pedagógovia a chcem spomenúť hlavne tých, ktorí tu pôsobili dlhšie a sú pán J. Návoj. p. Kat. Gálová- Hudáková, Oľga Blašková- Gálová, p. M. Liptáková,E. Valková-Priesterová,Magda Antolíková, Kvet. Roxerová. V šk. roku 1976/77 nastupujú na tunajšiu školu p. uč. Ružena Kostelníková a p. H. Pakesová. V nasledujúcom šk. roku p. uč. Viera Černajová- Farkašovská. V šk. roku 1985/86 nastúpil ako učiteľ   Mgr. Ľ. Hlaváč. Ďalej  treba spomenuť aj  p. Kláru Hajdúkovu, p. Janu Valkovú, p. Marošovú, p. Gabr. Elexovú, H. Bendíkovú, ktoré mali dlhé roky na starosti hlavne výchovu mimo vyučovania v rámci školskej družiny resp.ŠKD.


Nemožno nespomenúť ani ľudí, ktorí sa starali o to, aby v škole bola údžba, zabezpečená čistota a fungovalo stravovanie. S touto školou bol bytostne dlhé roky spätí už nebohý Ondrej Gallo, p. Doktorčíková, p. Gecelovká, p. M. Elexová, p.Jánošíková, p.Marcišová, Melišková, p. M. Hajdúková,  alebo p. Klementová a ďalšie, ktorým sa ospravedlňujem vopred ak som ich ešte pre krátkosť času nespomenula, ale poďakovanie patrí všetkým spomenutým aj nespomenutým, ktorí mali čo len trocha do činnenia s našou školou.


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vlachovo
    SNP 239/15, Vlachovo 049 24
  • +421 911 271 770

Fotogaléria

Právne informácie