Navigácia

Plán práce

Nadpis

Základná škola s materskou školou, SNP 239, Vlachovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P l á n   p r á c e  z á k l a d n e j   š k o l y

 

 

 

 

 

školský rok

2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú V O D

 

 

Základná škola tvorí výchovnú a vzdelávaciu základňu, ktorá sa vo veľkej miere podieľa na formovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a príprave pre voľbu budúceho povolania žiakov.  Organizácia a realizácia pedagogického procesu v škole je zložitá a vysoko náročná na odborno-pedagogickú činnosť.

 

Plán práce školy  na školský rok 2018/2019 vychádza:

 

o    zo Štátneho vzdelávacieho programu a  školského vzdelávacieho programu ako aj ich inovácií pre tento školský rok

o    z  Pedagogicko – organizačných pokynov na šk. rok 2018/2019 pre školy a

           školské zariadenia vydaných MŠ SR platných od 1.9. 2018

o    z rozboru dosiahnutých výsledkov v uplynulom šk. roku

o    z aktuálnej situácie, v ktorej sa momentálne škola nachádza

o    z podnetov a námetov pedagógov , rodičov a zriaďovateľa

 

Jeho obsahové zameranie je v súlade:

o    s cieľmi, pedagogickými princípmi a zámerom školy formulovaným v Školskom

vzdelávacom programe

 

 

Základné pokyny pre orientáciu výchovnej a vzdelávacej činnosti sú deklarované v týchto dokumentoch :

-       iŠkVP 

-       Všeobecná deklarácia ľudských práv

-       Deklarácia práv dieťaťa

-       Národný program boja proti drogám

-       Výchova k manželstvu a rodičovstvu

-       Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,

-       antisemitizmu a ostatným formám intolerancie

-       Akčný plán výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju v SR

 

OBSAH :

 

I.      Organizácia školského roka 2018/2019 (POP)

II.     Celková profilácia, ciele a stratégie školy

III.    Analýza predchádzajúceho školského roka

IV.    Základné informácie o výbere učebných plánov, učebných osnov,

        o hodnotiacich procesoch a klasifikácii žiakov

V.     Personálne obsadenie školy

VI.   Hlavné úlohy školy

VI.1 Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP 2015/2016

VI.2 Oblasť výchovy a vzdelávania

VI.3 Oblasť riadenia a vedenia

VI.4 Organizácia vyučovania

VI.5 Realizácia úloh a zodpovednosť

VI.6 Delegovanie úloh a zodpovednosti za vedenie kabinetov

VI.7 Rozvoj materiálneho vybavenia školy

VII.1 Spolupráca s MŠ

VII.2 Spolupráca s Radou školy

VII.3 Spolupráca so ZR

VII. 4Spolupráca s inými organizáciami

VIII. Prílohy

VIII.1 Plán zasadnutí pedagogickej rady a pracovných porád

VIII.2 Rámcový plán ŠKD

VIII.3 Plán vnútroškolskej kontroly

 

Plán práce školy, plán zasadnutí pracovných porád,  zasadnutí pedagog. rád  a plán vnútroškolskej kontroly vypracuje a predloží  riaditeľ školy. Za Materskú školu plány vypracuje triedna učiteľka . Riaditeľ ZŠ s MŠ  zodpovedá za ich plnenie.

Výchovný plán a rámcový plán ŠKD vypracováva vychovávateľka ŠKD v spolupráci s riaditeľom školy a ostatnými pedagogickými zamestnancami, predkladá na schválenie a zodpovedá za jeho plnenie.

 

I.              ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROK 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok. Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 21. januára 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019(pondelok)končí sa 28. júna 2019 (piatok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 20. júna 2019 (štvrtok).

Školský rok 2018/2019 bude mať spolu 186 vyučovacích dní.

 

 TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

 

Prázdniny

 

 

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

 

 

 

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 

jesenné

30. október 2018

(utorok)

 

31. október –

2. november 2018

 

5. november 2017 (štvrtok)

 

vianočné

21. december 2018 (piatok)

 

 

22.december 2018– 7.január2019

 

 

8. január 2019

(utorok)

 

polročné

 

31.január 2019 (štvrtok)

 

 

1. február 2019 (piatok)

 

 

 

4. február 2019 (pondelok)

 

 

 

 

 

jarné

 

 

 

Košický kraj, Prešovský kraj

15.február 2019

(piatok)

 

18.2.2019 –

22. február 2019

 

25. február 2019 (pondelok)

 

 

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

 

 

 

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

 

 

 

 

veľkonočné

17. apríl 2019 (streda)

 

18.apríl –

23.apríl  2019

 

24. apríl  2019 (streda)

 

letné

 

28. jún 2019 (piatok)

 

 

1. júl – 31.

august 2019

 

2.september 2019 (pondelok)

 

 

 

 

II.            CELKOVÁ  PROFILÁCIA, CIELE A STRATÉGIE ŠKOLY

 

       Hlavnou črtou výchovy a vzdelávania bude i naďalej humanizácia školy a vzťahov v nej, výchova vedená v duchu vzájomnej úcty, tolerancie a porozumenia, pochopenia slobody a osobnej zodpovednosti. Našou snahou je dosiahnuť vysokú mieru tolerancie k

názorom iných. Učiť sa žiť vedľa seba, vedieť využívať svoje práva pri rešpektovaní práv ostatných.

       V súlade s cieľmi Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania snažiť o skvalitnenie vzdelávacej a výchovnej práce so žiakmi vo všetkých oblastiach oblasti environmentálnej výchovy pričom budeme využívať spoluprácu s organizáciami s environmentálnym zameraním a zrealizujeme aspoň jeden školský environmentálny program .

       Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne.

       Výchovu k ľudským právam budeme v škole usmerňovať tak, aby sa stala

integrálnou súčasťou celoživotného procesu ochrany ľudských práv a podpory

dobrých medziľudských vzťahov.

       Obnovou priestorov školy sa budeme podieľať na vytváraní vhodných

podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných

zamestnancov školy.

       Kvalitu školy budeme zvyšovať vytváraním moderného prostredia pre vyučovanie s modernými informačnými a komunikačnými technológiami čím položíme základy pre celoživotné vzdelávanie našich absolventov.

       Budeme podporovať snahu a iniciatívu talentovaných a nadaných žiakov

zapájať sa do súťaží a olympiád.

       Zvýšenú pozornosť budeme venovať žiakom so špeciálnymi potrebami  v spolupráci s rodičmi, s CPPP a P  a individuálnym prístupom sa budeme snažiť o to, aby na vyučovaní dosiahli čo najlepšie  výsledky.

       U žiakov sa zameriame na formovanie morálno-vôľových vlastností, citovú výchovu, utváranie dobrých vzťahov medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekove rozdielnymi deťmi, formovanie pozitívneho vzťahu k práci, k hodnotám, k spoločnosti, k životnému prostrediu.

       Chceme podporovať voľnočasové aktivity žiakov a zabezpečíme aspoň jeden záujmový krúžok na škole podľa záujmu žiakov.

       Plnením úloh Národného programu prevencie obezity budeme podporovať najmä pohybové aktivity detí v rozličných formách.

Naďalej budeme intenzívne spolupracovať s Radou školy, Združením

rodičov, s Obecným úradom  vo Vlachove a s ostatnými organizáciami v obci pre

 vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne a profilácie školy.

       Základnou myšlienkou stratégie školy bude snaha využívať v edukačnom procese prvky Integrovaného tematického vyučovania, ktoré je spojené s vytváraním neohrozujúceho mozgovo - súhlasného prostredia, ktoré je charakterizované prvkami:

neprítomnosť ohrozenia, zmysluplný obsah, možnosť výberu, primeraný čas, obohatené prostredie, spolupráca, spätná väzba, dokonalé zvládnutie.

Vytvorením takéhoto prostredia dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich možností a schopností a mal možnosť zažiť úspech. Osobný a sociálny rozvoj žiakov budeme podporovať vytvorením systému celoživotných pravidiel a zručností ktorými sa bude riadiť život v triedach.

Možnosť výberu úloh a poskytnutie primeraného času na prácu umožní všetkým žiakom   osvojiť si základné učivo na požadovanej úrovni.

Informácie podávať žiakom v súvislostiach, čím celý obsah nadobudne zmysel a žiaci

v budúcnosti tieto informácie dokážu lepšie využiť v praxi.

 

III.          ANALÝZA PREDCHÁDZAJÚCEHO ŠKOLSKÉHO ROKA

 

 

a)    Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

         K 30.06.2018 prospelo všetkých 19 žiakov. Znížená známka zo  správania nebola udelená.        

     V  školskom  roku  2016/ 2017 rozhodnutím pedagogickej rady sme žiakov v  1.- 4. ročníka vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotili a klasifikovali známkami (vrátane všetkých výchovných predmetov) a povinne voliteľný predmet  Etická výchova a Náboženská výchova. 

      Učivo v jednotlivých ročníkov a predmetoch bolo prebraté podľa časovo-tematických plánov (ČTP) a tematicko výchovno-vzdelávacich plánov súlade s  platnými učebnými plánmi a učebnými osnovami . Mali sme dostatok času na precvičenie a upevnenie učiva. Vo všetkých ročníkoch boli uskutočnené písomné previerky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk,  prírodoveda, prvouka a vlastiveda. Výsledky a hodnotenie písomných previerok sú zaznamenané v zápisnici z klasifikačnej porád.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Údaje o dochádzke žiakov do školy

      Za celý školský rok vymeškali žiaci školy spolu 1722 hodín ( v min.šk roku 1053 hodín.) Priemer na jedného žiaka je 90,63 (70,20.) Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené. Porovnaním s uplynulým rokom je to v priemere  o 20 hodín viac  na jedného žiaka. Konštatujeme, že žiaci často vynechávajú vyučovacie hodiny pre choroby, ale aj z rodinných dôvodov.  V  spolupráci s rodičmi je potrebné znížiť počet takýchto zbytočne vymeškaných hodín.

 

b)   Prehľad o počte žiakov a vymeškaných vyučovacích hodinách v šk. roku 2017/2018:

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

D

CH

Vymeškané hod. I. polrok

Priemer na 1 žiaka

Vymeškané hod. spolu za triedy

Vymeškané hod. za II.polrok

Priemer na 1 žiaka

Vymeškané

hod. spolu za  celý rok

Priemer na 1. žiaka

I.

1.

6

4

2

     223

37,16

-

264

44,00

       487

  81,16

2.

4

1

3

     90

22,50

-

183

45,75

273

  68,25

I.

3.

6

3

3

311

51,83

-

380

63,33

       691

  115,16

4.

3

2

1

125

41,66

-

146

  48,66

       271

  90,33

Spolu

 

19

10

9

749

   39,42

 

973

51,21

1722

  90,63

 

 

e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov

       Základná škola postupovala podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 1.

Ostatné údaje viď. Hodnotiaca správa

 

IV. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝBERE UČEBNÝCH PLÁNOV

A UČEBNÝCH OSNOV, O HODNOTIACICH PROCESOCH

A KLASIFIKÁCII

 

Učebné plány

        V školskom  roku  2018/2019   pokračujeme v práci podľa  schváleného, revidovaného a aktualizovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorý sme vypracovali s ohľadom na potreby školy  a iŠkVP platného pre 1. až 4.ročník ZŠ.  Základom je Štátny vzdelávací program, ktorý určuje povinné vyučovacie predmety, povinný obsah vedomostí a zručností pre jednotlivé predmety a ich časovú dotáciu.

 

Školský učebný plán

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

1. ročník

Počet hodín

 2. ročník

Počet hodín

3. ročník

Počet hodín

4 .ročník

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

9

0

9

0

8

3

8

3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

Informatická výchova

5

0

5

1

4

1

4

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Prvouka

 

2

 

2

2

2

 

Vlastiveda

0

0

1

2

Človek a hodnoty

 

 

Človek a svet práce

Etická výchova

 

 Nábož. výchova

 

1

 

1

 

1

 

1

Pracovné vyučovanie

0

0

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Hudobná výchova

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

2

2

2

Spolu :

 

22

23

25

26

 

Povinne voliteľný predmet etická výchova a náboženská výchova v 1.- 4. ročníku sa bude vyučovať 1 hodina týždenne. Podrobný obsah učiva, metódy, formy, štandardy sú rozpracované v Školskom vzdelávacom programe- učebných osnovách. Podľa tohto programu budú pracovať žiaci vo všetkých ročníkoch.

Učebné osnovy

       Vyučujúci jednotlivých predmetov sa riadia Školským vzdelávacím programom, platnými učebnými osnovami, na základe ktorých si vypracujú tematicko výchovno -vzdelávacie  plány v súlade s ďalšími platnými dokumentmi.

 

Tematické plány budú  obsahovať:

Výchovno-vzdelávacie ciele, v ktorých budú  začlenené prierezové témy:

 

 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Environmentálna výchova, Osobný a sociálny rozvoj , Ochrana života a zdravia,  Mediálna výchova,  Multikultúrna výchova , Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Finančná gramotnosť.  Ďalšie témy môžu byť  Protidrogová výchova, Výchova k bezpečnému správaniu a konaniu ,Výchova v duchu humanizmu.

 

Štandardy

 

Vzdelávacie štandardy patria medzi dôležité pedagogické  dokumenty, slúžia spolu s

učebným plánom a UO na riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania v jednotlivých predmetoch. V obsahovej časti vymedzujú obsah základného učiva. Podľa ŠkVP je potrebné  stanoviť v 1. 2. 3. a 4. ročníku obsahový aj výkonový štandard pre každý vyučovací predmet.

Záujmová činnosť

 Záujmová činnosti bude prebiehať v škole v rámci športovo-turistického krúžku, krúžku ANJ v 1.a2. ročníku a v ŠKD. Naďalej budeme plniť úlohy vyplývajúce z projektu „Škola podporujúca zdravie“. Zavedieme aspoň jeden záujmový útvar na škole a to Športovo – turistický krúžok a krúžok ANJ v 1. a 2. ročníku

Hodnotenie a klasifikácia

Na základe uznesenia Pedagogickej rady zo dňa 30.08.201 8 aj v tomto školskom

roku budeme postupovať nasledovne:

V 1.  2. 3. a 4.ročníku - klasifikácia známkami  vo všetkých predmetoch, vrátane výchovných  a povinne voliteľných predmetov.

 

 

IV.          ORGANIZÁCIA A PERSONÁLNE OBSADENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 

Vyučovanie v  škole bude prebiehať v jednej  triede všetky štyri ročníky. SJaLa MAT a PDA sa bude vyučovať v dvoch skupinách.

Riaditeľ školy  : Mgr. Ľubomír  Hlaváč, triedny učiteľ

ŠKD – vychovávateľka a učiteľka : Mgr. Ivana Kičurová

Ostatní vyučujúci

Náboženská výchova - Mgr. Martina Gdovinová,

ANJ, PD  a asistentka učiteľa – Ing. Natália Jergová, PhD.

 P e r s o n á l n e  z l o ž e n i e  pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ :

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

 

Meno

zaradenie

aprobácia

poznámka

1.

 Ľubomír  Hlaváč,Mgr.

riaditeľ školy

triedny učiteľ

Učiteľ I.st. ZŠ

 

2.

Michaela Kostelníková Mgr.

učiteľka MŠ

triedna uč.

Učiteľka pre predprimárne a

primárne vzdeláv.

 

3.

 Ivana Kičurová, Mgr.

Vychovávateľka ŠKD, učiteľka ZŠ, 

Učiteľka pre predprimárne  a primár. vzdelávanie

 

4.

 

 Mária Klobušníková

 učiteľka MŠ

Učiteľka pre MŠ

 

5.

 

Martina Gdovinová. Mgr.

Vyučujúca NbV

  Evanjelická teológia

 

6.

Ing. Natália Jergová, PhD.

Učiteľka PDA, ANJ, asistentka učiteľa

SPU FEM + DPŠ,

PHF EUKE - PhD.

 

7.

 

 

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

Školníčka – upratovačka -  Iveta Šomšáková

Výdaj stravy – Iveta Šomšáková

Administratíva – Ing. Natália Jergová, PhD.

Dohody o vykonaní práce:

Kurič  – 2 hod. denne počas vykurovacieho obdobia

VI. HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY

 

      VI/1   ÚLOHY  VYPLÝVAJÚCICH  Z POP pre šk. rok 2018/2019

 

·         Dodržiavať zákony, nariadenia vlády , všeobecne záväzné právne predpisy, smernice, metodické pokyny a usmernenia platné pre ZŠ a MŠ

·         Podporovať zapájanie učiteľov a žiakov do predmetových olympiád, súťaží v odborných vedomostiach a zručnostiach, do literárnych a umeleckých súťaží, školských športových súťaží

·         Vytvárať u žiakov návyky správania pri mimoriadnych udalostiach

·         Implementovať prvky čitateľskej a informačnej výchovy do T VVP všetkých vyučovacích predmetov

·         Pokračovať v čitateľskej gramotnosti, v materskej škole rozvíjať predčitateľskú gramotnosť

·         Podporovať vzdelávanie PZ v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov

·         V rámci pedagogických rád a triednických hodín ďalej prehlbovať poznatky a právne vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a právach dieťaťa

·         V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov, sprístupňovať informácie v oblasti vzdelávania, prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou

·         Rozvinúť osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu

 uplatňovaniu ľudských práv

·         Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimovyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, tematických výstav, návštev divadelných predstavení

·         Zabezpečiť priebežné sledovanie a aktívnu ochranu detí pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie

·         Do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu

·         Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti

predsudkom

·         Výchovu k ľudským právam v triede a v škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti

·         Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, na zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov aj rodičov v zmysle Metodického usmernenia č.7/2006 - R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách

·         Prispievať k zlepšeniu zdravia žiakov, k prevencii pred civilizačnými chorobami a pred nebezpečenstvami pre verejné zdravie, posilňovať zdravý životný štýl žiakov v duchu úloh Národného programu prevencie obezity

·         Vytvárať priaznivé prostredie pre implementáciu inovačných pedagogických metód

·         Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školách

·         Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na

environmentálnu výchovu – zvýšiť povedomie detí v oblasti separácie odpadu, zdravého spôsobu života a správnych postojov k životnému prostrediu – enviromentálnu výchovu implementovať do obsahu jednotlivých predmetov

·         Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v škole prostredníctvom edukačných programov ako prevencie násilia v školách

·         Umožniť koordinátorovi drogovej prevencie a sociálno-patologických javov priebežne informovať rodičov o preventívnych opatreniach, aktivitách školy a možnostiach pomoci ohrozeným žiakom

·         Zapájať žiakov do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT

·         Odporúča sa kvalitu VVČ kontrolovať a monitorovať prostredníctvom hospitačnej činnosti

 

 

VI. 2 Oblasť výchovy a vzdelávania

·         Dôsledne dodržiavať základný rámec výchovno-vzdelávacích aktivít,

informácie k usmerneniu výchovno-vzdelávacích aktivít a všeobecné pokyny

vyplývajúce z pedagogicko–organizačných pokynov pre školy a šk. zariadenia

2018/2019.

·         V 1.,2.3.a 4. ročníku sa pri práci riadiť iSkVP prerokovaným  a schváleným  Radou školy.

 

Zvlášť sa zamerať na tieto úlohy:

a)    V rámci pracovných porád, pedagogických rád ďalej prehlbovať  právne vzdelanie pedagógov, prehlbovať vedomosti o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch všeobecnej deklarácie ľudských práv a dokumente o právach dieťaťa a dodržiavať ich v praxi

b)    Podieľať sa na realizácii Koncepcie Environmentálnej výchovy

c)    Dôsledne realizovať VkMaR v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základných  školách a učebnými osnovami.

d)    Podieľať sa na plnení úloh, vyplývajúcich zo štátnej politiky zdravia a Národného programu podpory zdravia a projektu Škola podporujúca zdravie.

e)     Venovať pozornosť vyučovaniu TV a uprednostňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov.

f)     Venovať pozornosť slabšie prospievajúcim ako i nadaným žiakom

           Pre vytýčené ciele vzdelávania a výchovy budeme neustále umožňovať a

           vytvárať čo najvhodnejšie podmienky

-       budeme sa snažiť o vytvorenie príjemného, neohrozujúceho prostredia, v ktorom by žiaci dosahovali čo najlepšie výsledky

-       zameriame sa na to, aby si žiaci osvojili základné učivo priamo na vyučovaní, a aby poznatky vedeli použiť v praxi na čo budeme využívať tzv. aplikačné úlohy

-       premyslenou organizáciou zabezpečíme, aby žiaci pracovali bez zbytočného

stresu

vo vyučovacom procese používať čo najviac názorností a učebných pomôcok

-       neustále  sledovať zaťaženosť žiakov s cieľom zabrániť ich preťažovaniu

-       domáce úlohy na obdobie prázdnin neukladať

-       environmentálnu výchovu realizovať na hodinách prírodovedy a vlastivedy,

pri úprave okolia školy, školskej záhrady – starostlivosť o kvetinové záhony, čistota areálu školy

 

Pre jednotlivé predmety sme si stanovili nasledovné ciele:

 

Slovenský jazyk

       Posilniť postavenie predmetu slovenský jazyk a literatúra, pretože ovládanie štátneho jazyka je predpokladom k zvládnutiu ostatných predmetov.  Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru dospieť k chápaniu odlišností v multikultúrnom prostredí a k tolerancii. Zabezpečiť kvalitnú výučbu spisovnej slovenčiny – odstraňovaním nespisovných a nárečových výrazov, správnou výslovnosťou a intonáciou hovoreného prejavu. Zabezpečiť dôkladné zvládnutie techniky čítania všetkými žiakmi s porozumením čítaného textu. Pri prednese básní dbať na určitý stupeň umeleckej úrovne. V pravopisnom učive rôznymi cvičeniami po prebratí každého tematického celku upevňovať a precvičovať učivo diktátmi výberovými a kontrolnými. Umožňovať žiakom plynulo a bez strachu osvojovať si pravopisné zručnosti a návyky. V každom písomnom prejave dbať na používanie správnych tvarov písmen, na kvalitu písma a celkovú estetickú úroveň zošitov. Dôraz klásť na prácu s informáciami a vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať.

T: úloha stála                                                           Z : vedenie školy, všetci pedagog. zamestnanci

 

Matematika

 

Sústrediť sa na vypestovanie pevných a pohotových vedomostí a zručností

v základných počtových spojoch. Pri ťažších učebných celkoch napr.: pri sčítaní

a odčitovaní s prechodom cez desiatku i pri nácviku násobilky používať viac

názorných pomôcok, ktoré má škola k dispozícii.

Pri riešení slovných úloh venovať väčšiu pozornosť slabším žiakom, aby sa postupne zvyšovala úroveň logického myslenia. Nezanedbávať v procese vyučovacej hodiny nadaných žiakov a vhodným spôsobom rozvíjať ich logické myslenie. Slovné úlohy riešiť s porozumením a postupne podľa krokov.

Žiaci si musia uvedomiť, aký význam má pre nich obsah učebnej látky. Matematické učivo rozvíjať pomocou didaktických hier a počítačových vzdelávacích programov. Na realizáciu osvojovania a precvičovania geometrického učiva používať netradičné učebné materiály.

T: úloha stála                                                         Z : vedenie školy, všetci pedagog. zamestnanci

 

 

 

 

 

 

Vlastiveda, Prírodoveda, Prvouka

 

Oboznamovať sa s prírodnými zákonitosťami. Pestovať u žiakov lásku k svojej vlasti. Oboznamovať sa s našimi národnými dejinami. Poznať osobnosti nášho národa. Oboznamovať sa so životom našich predkov. Vedieť, že patríme medzi ostatné slovanské národy. Dôkladnejšie sa oboznamovať so súčasnosťou a poznávať rodné Slovensko. V týchto predmetoch taktiež plne zakotviť učivo „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“.

V rámci hodín vlastivedy a prírodovedy venovať pozornosť i regionálnej výchove, zoznamovať žiakov s históriou, tradíciami, remeslami, piesňami nášho regiónu. Pestovať u žiakov hrdosť na svoj región a pocit náležitosti k svojmu rodisku. Viesť žiakov k uvedomeniu si pestrosti v rámci Európy a sveta.

T: úloha stála                                                         Z : vedenie školy, všetci pedagog. zamestnanci

 

 

 

 

Telesná výchova

 

Cieľavedome pestovať u žiakov fyzickú kondíciu, odvahu, pevnú vôľu a pevný charakter. Podľa počasia využívať čo najviac pohyb na čerstvom vzduchu. Uskutočňovať pravidelne v ročných obdobiach vhodnú turistiku. Zoznámiť sa s pravidlami skupinových hier – futbal, vybíjaná, basketba,l volejbal.  Na realizáciu telesných aktivít využívať multifunkčné ihrisko na školskom dvore.

 

T: úloha stála                                                         Z : vedenie školy, všetci pedagog. zamestnanci

 

 

 

 

Hudobná výchova

 

Okrem piesní povinných na nácvik, zamerať sa i na nácvik ľudových piesní z oblasti nášho regiónu. Využívať pomôcky na rozvíjanie rytmického cítenia žiakov.

 

T: úloha stála                                                         Z : vedenie školy, učitelia HV

 

 

VI.3 Oblasť riadenia a vedenia školy

 

a)    Úzko spolupracovať s MŠ, OcÚ  Vlachovo, Radou školy , ZR a ZO OZ  a s inými školami v okolí

b)    Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagog. pracovníkov hlavne k získaniu jazykových zručností a zručností IKT a dbať na ich právne vedomie

c)    Motivovať pracovníkov osobným príkladom

d)    Uskutočňovať hospitácie v triedach i v ŠKD, nabádať učiteľky  k vzájomným hospitáciám

e)    Vytvoriť žiakom i zamestnancom školy príjemné prostredie, ktoré bude predpokladom pre dobré pracovné výsledky

f)     Modernizáciou a obnovou školy a jej zariadenia zabezpečiť moderné vzdelávanie žiakov spĺňajúce požiadavky súčasnosti

 

T: úlohy stále                                                         Z : vedenie školy

 

 

 

 

VI.4 Organizácia vyučovania

 

Hodina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Začiatok

8:00

8:55

10:00

11:00

11:55

obed

13:15

Koniec

8:45

9:40

10:45

11:45

12:40

13:15

14:00

 

·         Cez desiatovú prestávku  žiaci odchádzajú na desiatu do školskej jedálne, dozor vykonáva príslušný pedagogický zamestnanec

·          Veľkú prestávku travia žiaci na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia na hornej chodbe pod dozorom určenej pedagogickej zamestnnkyne,

·         Za žiakov, ktorí odchádzajú na obed domov, zamestnanci školy nenesú  zodpovednosť

 

 

 

VI.5 Realizácia úloh a zodpovednosť

 

-          ponúkať žiakom zmysluplný obsah – poznatky predkladať v súvislostiach s odkazom na použitie v praktickom živote

-          neponúkať žiakom len hotové poznatky, ale viesť ich k tomu, aby vedomosti dokázali získavať sami pri činnostiach

-          budovať na škole tvorivé ovzdušie, dbať na rovnomerné rozdelenie úloh,

-          dodržiavať zásady demokracie, tolerancie pri plánovaní a kontrole úloh

-          venovať adekvátnu pozornosť slaboprospievajúcim žiakom z málopodnetných rodín i žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

-          dbať na individuálny prístup k žiakom

-          venovať pozornosť nadaným žiakom, zapájať ich do predmetových olympiád, súťaží,

-          pripravovať štvrtákov na prechod na II. stupeň ZŠ

-           

           T : Úlohy trvalé     Z: všetci pedagogickí zamestnanci     K: hospitačnou činnosťou

        

  Ďalšie úlohy:

 

-          Využívať žiacku a obecnú knižnicu, viesť žiakov k novým poznatkom a k aktívnemu využitiu voľného času.

T: Úloha trvalá               Z :všetci vyučujúci         K: riaditeľ školy

-          Na všetkých vyučovacích hodinách i v ŠKD dbať na estetiku ústneho i písomného prejavu žiakov

T: Úloha trvalá    Z: všetci vyučujúci a vychovávateľka ŠKD        K: riaditeľ školy

-          Výtvarné i literárne práce zasielať na súťaže, vystavovať v škole i v obci

T: Úloha trvalá    Z: všetci vyučujúci a vychovávateľka ŠKD        K: riaditeľ školy

-          Za účinnej pomoci žiakov udržiavať estetický vzhľad školy a okolia

T:Úloha trvalá:       Z: všetci vyučujúci                                          K: riaditeľ školy

-          Implementovať do obsahov jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu, environmentálnu výchovu, úlohy v zmysle Stratégie informatizácie regionálneho školstva, výchovu k humanizmu a dodržiavaniu ľudských práv, úlohy prevencie drogových závislostí

T: september 2018     Z: všetci vyučujúci                                     K: riaditeľ školy

-          Zorganizovať 1-krát hry v prírode, zamerané na OČAP

-          T: Jún 2019             Z: všetci vyučujúci                                       K: riaditeľ školy

-          Využívať didaktickú techniku, informačné a komunikačné technológie vo všetkých predmetoch, inovovať IKT,

T:Úloha trvalá          Z: všetci vyučujúci                                        K: riaditeľ školy

-          Dôsledne dodržiavať pokyny z POP a orientovať sa na aktuálne pedagogické dokumenty.

T:Úloha trvalá         Z: všetci vyučujúci                                        K: riaditeľ školy

-          Úzko spolupracovať s výborom ZR, Radou školy, OcÚ, CVČ a inými organizáciami, hlavne pri organizovaní mimoškolskej činnosti

-          T:Úloha trvalá           Z: všetci vyučujúci                                   K: riaditeľ školy

-          Zapájať sa do súťaží a podujatí CVČ v Dobšinej a GOS v  Rožňave

-          T:Úloha trvalá:           Z: všetci vyučujúci                                 K: riaditeľ školy

-          Vo výchovno – vyučovacom procese dbať na BOZP

-          T:Úloha trvalá:         Z: všetci vyučujúci                                    K: riaditeľ školy

-          Zapájať žiakov do spoločensko-prospešnej práce, ako je skrášľovanie tried,

          chodieb, okolia školy, triedeniu odpadu a zberu druhotných surovín.

           T:Úloha trvala       Z: všetci vyučujúci                               K: riaditeľ školy

-          V1.a 2. ročníku, kde je PV integrované nezanedbávať technické činnosti.

           T:Úloha trvalá:      Z: všetci vyučujúci                               K: riaditeľ školy

 

 

 

-          Do vyučovania zaraďovať telovýchovné chvíľky s cvičeniami na odstránenie chybného držania tela, dychové a relaxačné cvičenia.

           T:Úloha trvalá        Z: všetci vyučujúci                              K: riaditeľ školy

 

-          Včleňovať prvky Integrovaného tematického vyučovania a prvky IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu

-          T:Úloha trvalá         Z:všetci vyučujúci                               K: riaditeľ školy

-          Zoznamovať žiakov so systémom pravidiel a zručností a prácou s nimi

prispieť k budovaniu dobrých vzťahov medzi deťmi, k eliminovaniu prejavov šikanovania

           T:Úloha trvalá        Z: všetci vyučujúci                              K: riaditeľ školy

 

Úlohy v oblasti vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

         Každý  rok  sa  v škole  zvyšuje  počet  detí  s výchovno-vzdelávacími  ťažkosťami. Pri vzdelávaní žiakov so špeciálno - výchovnými potrebami sa zameriavame na individuálny prístup ku každému jednotlivcovi.( Lukáš Kolesár IVVP) Škola je pripravená reagovať na špecifické potreby výchovy a vzdelávania takýchto žiakov.

Úlohy:

-       Na zápis žiakov do 1. ročníka prizývať odborníkov z CPPP a P Rožňava aby zrealizovali testy pripravenosti žiakov do 1.ročníka.

-       Na základe návrhov učiteľov školy a po následnom súhlase rodičov žiakov realizovať vyšetrenie v pedagogicko-psychologickej poradni a na základe výsledkov vyšetrenia ak je potrebné,   individuálne integrovať.

-       Pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími potrebami je  dôsledne rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa.

-       Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny dieťa nemá možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie.

-       Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania využívať aj slovné hodnotenie.

-       Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so ŠVVP, ktorého individuálny vzdelávací program zahŕňa aj úpravu učebných osnov niektorého vyučovacieho predmetu nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých má na jeho úspešnosť vplyv jeho diagnóza.

T: v priebehu šk. roka         Z: riaditeľ školy a ostatní vyučujúci     K: riad. školy

 

 

 

Úlohy na jednotlivé mesiace:

- vypísanie triednej dokumentácie

- zabezpečenie otvorenie školského roka

Úloha: september 2018     zodpovedný: riaditeľ školy a triedny učiteľ

 

- uskutočniť testovanie žiakov z TEV v 1. ročníku

- pripraviť kultúrny program k mesiacu úcty k starším občanom pre obec.

- pripraviť výstavu  Plody jesene,  súťaž žiakov  Najkrajší tekvicový panák“

- zorganizovať Deň zdravej výživy a „Jablkovú slávnosť“

Úloha: október    zodpovedný: všetci pedagogickí zamestnanci

 

- zorganizovať návštevu divadelného predstavenia / podľa ponuky /

Úloha: november     zodpovedný: riaditeľ

 

- školské kolo Pytagoriády

- zorganizovať Vianočné aranžovanie a výstavku s CVČ v Dobšinej

- pripraviť kultúrny program k Mikulášovi a  Vianociam

Úloha: december    zodpovedný: všetci pedagogickí zamestnanci

 

- triedne a školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

- účasť na okresnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

Úloha január  zodpovedný: riaditeľ školy a pedagogickí zamestnanci

 

- zorganizovať detský karneval v spolupráci so Združením rodičov

Úloha: február   zodpovední: všetci PZ

 

- zorganizovať školské kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“

- zorganizovať obvodné kolo Pytagoriády

- zorganizovať literárnu súťaž  resp. besedu v školskej knižnici a čítanie s rodičmi

- zorganizovať besedu v Obecnej knižnici resp. okresnej knižnici

Úloha: marec zodpovední: všetci PZ

 

Pripraviť zápis žiakov do 1. ročníka.,  požiadať CPPPa P o účasť na zápise a realizáciu testov pripravenosti predškolákov do školy

- zorganizovať exkurziu , pripraviť besedu , zapojiť sa do výtvarnej súťaže ( tieto aktivity zrealizovať podľa ponúk a záujmu žiakov v priebehu mesiaca)

- pri príležitosti „Dňa Zeme“ zorganizovať brigádu na úpravu areálu a jazdu

Zručnosti na bicykloch

Úloha: apríl     zodpovední:  riaditeľ a všetci PZ

- uskutočniť kurz  “základy plávania“ v Detskom centri v Rožňave

- pripraviť kultúrny program ku "Dňu matiek“ pre obec.

- zorganizovať turistický výlet do  okolia obce

- pripraviť žiakov na McDonald cup -futbal

Úloha máj   zodpovední: všetci PZ

 

- zorganizovať „Deň detí“

- pripraviť 3. ročník Behu ulicami Vlachova

- zorganizovať a zabezpečiť rozlúčku so žiakmi 4. ročníka

- turistická vychádzka do Slovenského raja

- pripraviť slávnostné ukončenie školského roka

- celoškolský výlet

Úloha jún: zodpovední : všetci PZ

 

 

w   V projekte Škola podporujúca zdravie skvalitniť významovú a informačnú zložku činnosti. Organizovať aktivity k :

- Svetovému dňu – zamerané na zdravie

- Týždňu zdravia

- Svetovému dňu duševného zdravia

- Týždňu boja proti stresu

 - Svetovému dňu nefajčenia

 - Európskemu týždňu boja proti drogám

 - Svetovému dňu mlieka

 - Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

VI.6 Delegovanie úloh a zodpovednosť

 

Mgr. Ivana Kičurová,   vychovávateľka ŠKD, učiteľka SJaL a MAT v 1.a 2.roč.+ výchovné predmety , prvouka , vlastiveda a prírodoveda v 1. A 2.roč

- úväzok 22 hodín učiteľka  + 10,5 hod. ako vychovávateľka,  písanie zápisníc z porád, kabinet učebných pomôcok, nástenka na hornej chodbe, koordinátorka enviromentálnych projektov a aktivít, príprava kultúrnych programov, správcovstvo počítačovej miestnosti, kabinet ŠKD, koordinátorka drogovej prevencie,

Mgr. Hlaváč Ľubomír, riaditeľ

- úväzok 15 hodín, riadiaca, kontrolná a hospitačná činnosť, práca na ŠkVP, vypracovávanie písomností školy a agendy riaditeľa/ plány, správy , štatistiky..../

Mgr. Michaela Kostelníková – triedna učiteľka v MŠ a Mária Klobušníková – učiteľka MŠ

- úväzok 28 hodín , výzdoba dolnej chodby, nástenky,,

výzdoba okien, príprava kultúrnych programov, písanie zápisníc z porád

učiteľka MŠ- triednictvo , výzdoba triedy a chodby, príprava kultúrnych programov

Ing. Natália Jergová PhD. –  úväzok 3 hod. ANJ, 2 hod. PDA v 3. A 4. Roč., 0,5 úväzok asistent učiteľa,administratívna zamestnankyňa 15 hod. týždenne

 výzdoba hornej chodby, správca školskej knižnice, písanie zápisníc, podateľňa , došlá pošta, výkazy, AsC Agenda,

 

VI.7 Projekty

 

Pokračovať v projekte KOZMIX . Úlohy vyplývajúce z tohto projektu budeme realizovať i v tomto šk. roku .

Aktívne sa budeme zapájať do výtvarných projektov vyhlasovaných

rozličnými organizáciami či združeniami – zameriame sa na aktuálne témy

súvisiace s profiláciou a zameraním školy – koordinátor I. Kičurová. Chceme naďalej pracovať v projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

KOZMIX a Dajme spolu gól

 

VI.8 Rozvoj materiálneho vybavenia školy

 

Materiálne vybavenie školy bude zabezpečované z rozpočtu školy a bude závisieť od schváleného rozpočtu obcou. Vplyvom demografického vývoja  sa zastavil  pokles počtu žiakov , ale aj tak  budeme len môcť veľmi ťažko zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy. Chceme zakúpiť 11 PC, opäť vytvoriť počítačovú učebňu,

Dokupovať pomôcky na vyučovanie CD, obrazy, výučbové programy .....

Zakúpiť  5 stolov a 10 stoličiek pre žiakov.

 

 

VII. SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI

 

VII.1 Spolupráca s MŠ.

 

Naďalej budeme aktívne spolupracovať s MŠ . V rámci tejto spolupráce   sa

budeme zaoberať hlavne otázkami pripravenosti detí na vstup do školy, spoločne

pripravíme zápis do 1. triedy. Zorganizujeme Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov. Usporiadame spoločné aktivity podľa plánu MŠ a ZŠ . Naši žiaci pripravia pre deti z MŠ Mikulášske a Vianočné  posedenie. Spoločne uskutočníme návštevu jedného detského divadelného predstavenia podľa ponúk. Rozšírime spoluprácu aj s MŠ v Gočove. / 1x návšteva MŠ vo Vlachove, 1x návšteva ZŠ vo Vlachove/

 

VII.2 Spolupráca s Radou školy

 

Rada školy sa riadi vlastným štatútom a stretáva sa podľa potreby. Riaditeľ ZŠ bude

predkladať rade školy  plán práce školy, záverečnú správu, návrh na zriadenie nepovinných predmetov, koncepčné zámery rozvoja školy a i., ak o to rada školy požiada. Rada školy schvaľuje  Školský vzdelávací program a Výchovný program.

 

VII.3 Spolupráca so ZR a plán zasadnutí

 

Riaditeľ ZŠ i celý pedagogický zbor úzko spolupracuje so ZR. Výbor Združenia rodičov tvoria zástupcovia rodičov za jednotlivé ročníky, schádza sa podľa potreby a má vlastný program. Na svoje zasadnutia prizýva i pedagog.zamestnancov školy.

Triedny učiteľ spolupracuje so ZR počas celého školského roka  a uskutočňuje triedne konzultácie raz za štvrťrok k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov. V tomto školskom  roku navrhujeme nasledovne:

- november, január, apríl a jún –  triedne konzultácie s rodičmi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za uplynulé obdobie

Prezenčné listiny a program zasadnutí vedie predseda výboru ZR .

Prezenčné listiny a program triednych schôdzok zabezpečia triedni učitelia.

 

 

 

VII.4 Spolupráca s inými inštitúciami

 

Pri plnení vytýčených úloh bude škola úzko spolupracovať s CPP a P Rožňava

– testy zrelosti, začleňovnie žiakov so špecifickými potrebami, v oblasti prevencie prejavov šikanovania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútroškolská kontrola

     

      Cieľom vnútroškolskej kontroly je získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce pedagogických a ostatných zamestnancov školy ako aj žiakov školy a pri zistení nedostatkov prijatie opatrení, ktoré vedú k ich odstráneniu.

 

 

 

Obsah

Zodpovedný

Termín

Usmerňovať a kontrolovať hospodárenie v zmysle platných zákonov a vyhlášok

riaditeľstvo školy

priebežne

Zabezpečiť realizáciu Plánu práce školy na školský rok 2018/2019

riaditeľstvo školy

priebežne

Usmerňovať a kontrolovať realizáciu vyučovacieho procesu

   riaditeľ školy

priebežne

 Kontrolovať stav a úroveň vedomostí žiakov v jednotlivých predmetoch

 Riaditeľ školy, vyučujúci

štvrťročne

Priebežne raz za štvrťrok kontrolovať stav úrovne jednotlivých predmetov testami s prihliadnutím na vzdelávacie štandardy

riaditeľ školy

raz za štvrťrok

Spolupráca a prístup všetkých vyučujúcich vo vzťahu učiteľ – žiak, učiteľ – rodič, učiteľ – nadriadený a naopak

riaditeľstvo školy

priebežne

 Dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov   a časovo-tematických plánov

riaditeľ školy,  

september, štvrťročne

 Úroveň spisovného vyjadrovania

riaditeľ školy

priebežne

 

 Dodržiavanie BOZP a PO

riaditeľ školy,

 

priebežne

 

 

 

 

 

 Kontrola školskej dokumentácie

riaditeľ  školy

mesačne

 Dodržiavanie vnútorného školského poriadku žiakmi

 riaditeľ školy,, triedni učitelia

štvrťročne na triednických hodinách

Sledovať účasť triednych učiteľov na mimoškolskej výchove a aktivitách

riaditeľ školy

priebežne

 Spolupráca s rodičovským združením

riaditeľ školy

triedni učitelia

priebežne

 Školská dochádzka  žiakov

 riaditeľ školy, triedni učitelia

štvrťročne

 Kontrola plnenia povinností prevádzkových zamestnancov

riaditeľstvo školy

priebežne

 Kontrola technického stavu a vybavenia školy

riaditeľstvo školy

priebežne

 

 Formy vnútroškolskej kontroly

 

1.Priama hospitačná činnosť

 

Priama hospitačná činnosť  - minimálne 4-krát za školský rok u jedného učiteľa.

Počas hospitácií na vyuč. hodinách sa budú sledovať nasledovné činnosti učiteľa:

-       motivácia a aktivizácia žiakov

-       podpora tvorivosti a samostatnosti žiakov

-       hodnotenie školského výkonu a úrovne vedomostí žiakov

-       uplatňovanie správnej metodiky hodnotenia žiakov (pochvala a kritika)

-       využívanie progresívnych vyučovacích metód a vhodné využívanie pomôcok

-       uplatňovanie správnej metodiky hodnotenia žiakov

-       systém hodnotenia   výchovných predmetov

-       práca s talentovanými žiakmi, menej úspešnými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

-       analýza stavu vo vyučovaní slovenského jazyka so zameraním na rozvoj   komunikatívnych schopností žiakov a čitateľskej gramotnosti

-       dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa - vzťah učiteľ-žiak

-       spätná väzba a fixácia poznatkov

-       počítačová gramotnosť a efektívne využívanie IKT na vyučovaní a práci učiteľa

            Kontrolované a prediskutované budú aj prípravy na vyučovaciu hodinu – učitelia s praxou do 3 rokov sú povinní písomne sa pripraviť na každú hodinu.

T: september 2018 – jún 2019                                                         Z: riaditeľ školy

                                                                   

 

2.Kontrola pedagogickej dokumentácie

 

       Kontrola vedenia triednych kníh a výkazov a klasifikačných záznamov - včasnosť, presnosť, správnosť a vecnosť zápisov.

T: Triedne knihy – týždenne, klasifikačné záznamy – priebežne, triedne výkazy - na zač. šk.  roka, na polrok a na konci školského  roka                                         Z: riaditeľ školy

    

 

 

 

3.Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi

 

       Včasný nástup na pedagogický  dozor na chodbách školy a v školskej jedálni a jeho dôsledné vykonávanie podľa interne prijatých pokynov.

T: priebežne                                                                                       Z: riaditeľ školy

4.Tematicko výchovnovzdelávacie plány

      Vypracovať plány podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov pre jednotlivé predmety a ročníky. Plány musia korešpondovať so zápismi v triednych knihách. Dodržiavanie predpísaného počtu vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch.

 Termín: september 2018 a priebežne                                                         Z: riaditeľ školy

 

5.Práca triedneho učiteľa

 

     Kontrola dokumentácie triedneho učiteľa, plánov práce a plánov triednických hodín. Priama hospitačná činnosť na triednických hodinách. Sledovanie plnenia plánov práce triednych učiteľov a dodržiavania tém triednických hodín. Konzultácie s triednym učiteľom 1. ročníka o adaptácii sa žiakov na nové školské prostredie. Konzultácie  o ďalších školských problémoch – správanie, prospech, preťažovanie žiakov a pod. Spolupráca s rodičmi žiakov školy, s CPPPaP. Kontrola príprav na školské aktivity podľa plánu práce školy.

Termín: október 2018, priebežne a pred klasifikáciou                                 Z: riaditeľ školy

 

 

6.Dodržiavanie pacovného poriadku a vnútorného poriadku školy

 

        Kontrolovať zamestnancov  a žiakov školy ako plnia povinnosti vyplývajúce s týchto dokumentov, evidovať porušenia pracovnej disciplíny a prijímať opatrenia a závery z ich porušovania.  Dbať na povinnosť školy a jej zamestnancov rešpektovať základné ľudské práva žiakov, zabezpečiť, aby správanie sa učiteľov k žiakom bolo zlučiteľné s ich ľudskou dôstojnosťou a  bolo im umožnené vysloviť svoj názor – kontrola pomocou anketových a dotazníkových metód a osobnými pohovormi.

Termín: priebežne a podľa potreby                                                                     Z: riaditeľ školy

Plán práce školy je otvorený dokument, ktorý  bude aktuálne doplňovaný podľa potrieb školy a záujmov žiakov, požiadaviek rodičov a zriaďovateľa.

Úlohy vyplývajúce z plánu školy budú mesačne aktualizované, prípadne doplňované podľa ponúk na pravidelných pracovných poradách a pedagogických radách.

 

 

 

VIII. PRÍLOHY

 

VIII.1 Plán zasadnutí pedagogickej rady a pracovných porád.

30. august  2018

- kontrola uznesení

- oboznámenie s POP

- rozdelenie triednictva, úväzkov, úloh, rozvrh hodín

- schválenie a revidovanie ŠkVP a iŠkVP

- dopracovanie a schválenie plánu práce

- metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov

- organizačné pokyny k začiatku školského roku

- rôzne, diskusia

- uznesenie

4.október 2018

- kontrola uznesení

-  doplnenie a schválenie Školského vzdelávacie programu pre  všetky ročníky

- schválenie Výchovného programu ŠKD

- schválenie plánu práce v MŠ , ZŠ a ŠKD

- program na ZR

- rôzne, diskusia

- uznesenie

22. november 2018 štvrťročná pedagogická rada

- kontrola uznesení

- hodnotenie výchovno–vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok

- spolupráca sCPPP a P

- plán aktivít na ďalšie obdobie

- rôzne

- uznesenie

24. január 2019

(polročná klasifikačná porada)

- kontrola uznesení

- klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok

- Priebežná kontrola plnenia plánu práce, ďalšie úlohy

- Organizačné pokyny k záveru 1. polroka

- Rôzne

- Uznesenie

 

 

25. apríl 2019

(trištvrťročná hodnotiaca pedagogická rada)

- kontrola uznesení

- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok

- priebežná kontrola plnenia projektov

- úlohy na posledný štvrťrok

- rôzne

- uznesenie

24. jún 2019

(klasifikačná porada)

- kontrola uznesení

- klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov za uplynulý školský rok

- kontrola plnenia plánu práce

- organizačné pokyny k záveru školského roka- organizácia výletu a exkurzie

- rôzne

- uznesenie

04.júl 2019

(hodnotiaca pedagogická rada)

- kontrola uznesení

- príprava alebo prednesenie  hodnotiacej správy za školský rok 2018/2019

- rôzne

- uznesenie

Riaditeľ školy zvoláva  pracovné porady priebežne podľa potreby.

 

 

        

Poznámka:   Pracovné  porady  uskutočňovať  operatívne  podľa potrieb.

                     Triedne konzultácie priebežne podľa plánu Združenia rodičov

a rozhodnutia riaditeľa školy.

Návštevy divadelných predstavení budú organizované podľa ponúk

 a záujmu žiakov.

Účelové cvičenia a hry v prírode : január, máj, jún (presný termín

bude určený riaditeľom školy po dohode s triednym učiteľom na

                      pracovných poradách)

                        Školské výlety, exkurzie organizovať so súhlasom riaditeľa školy.

Organizátor podujatí mimo školy musí mať zákonným zástupcom žiaka podpísaný informovaný súhlas zákonného zástupcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.2 Rámcový plán ŠKD

Viď prílohy.

 

 Časový harmonogram činností v ŠKD:

13. 00 – 14. 00 Pobyt vonku, voľné hry

14. 00 – 15.30 Príprava na vyučovanie resp. záujmová činnosť podľa plánu

V stredu je realizovaný rekreačný poldeň, resp . záujmová činnosť

 

VIII.3 Plán vnútroškolskej kontroly

September:

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola dodržiavania BOZP

- kontrola tematicko výchovnovzdelávacích plánov

- kontrola práce prevádzkových zamestnancov

Október:

- kontrola zaraďovania prvkov  OČAP, ENV a VKMAR

- kontrola práce prevádzkových zamestnancov, efektivita práce

- kontrola činnosti  v ŠKD

 

November:

- kontrola prístupu učiteľov k slabo prospievajúcim žiakom, žiakom nadaným, , resp.s poruchami učenia, napĺňanie IVVP

- kontrola využívania ITK, didaktickej techniky a učeb.pomôcok na vyučovaní

- kontrola triednej dokumentácie,

- kontrola práce prevádzkových zamestnancov, čistota a hygiena na pracovisku

December:

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola činnosti v ŠKD

- kontrola prevádzkových zamestnancov

Január:

- kontrola plnenia úloh a plánu práce.

- kontrola plnenia projektu ŠPZ

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola prevádzkových zamestnancov, dodržiavanie pracovnej doby

Február

- kontrola  plnenia cieľov a efektivity vyučovacích hodín TV

- kontrola zaraďovania prvkov ENV a VKMAR

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola práce prevádzkových zamestnancov, efektívne využívanie pracovnej doby

 

Marec:

- kontrola estetickej úrovne tried, chodieb a okolia školy

- kontrola prístupu k slabo prospievajúcim žiakom, nadaným žiakom,

  k žiakom s poruchami učenia

Apríl:

- kontrola zaraďovania prvkov doprav, výchovy do vyučovania

- kontrola spolupráce s CPPP a P pri napĺňaní IVVP

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola práce prevádzkových zamestnancov, dodržiavanie zásad BOZP

Máj:

- kontrola plnenia úloh, zameraných na telesný a duševný rozvoj žiakov,

   zaraďovanie relaxačných cvičení vo vyučovaní

- kontrola zaraďovania prierezových tém vo vyučovaní

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola prevádzkových zamestnancov

Jún:

- kontrola plnenia plánu práce školy na všetkých úsekoch školy

- kontrola triednej dokumentácie

- kontrola činnosti v ŠKD

- kontrola prevádzkových pracovníkov, starostlivosť o interiér a exteriér školy

 

VIII. 4 Plán MZ ( v prípade zriadenia MZ)

Rámcový plán zasadnutí MZ, ktoré sú organickou súčasťou práce školy je

nasledovný:

Október:

1. Oboznámenie sa s návrhom plánu práce MZ, doplnenie a schválenie plánu

2. Tematicko výchovno-vzdelávacie plány, plány podujatí a aktivít školy

3. POP na rok 2018/2019

4. ŠkVP –prehodnotenie zamerania školy,  hlavné úlohy a ŠVP

5. Podujatia na mesiac sept.,okt. a november

November:

1. Adaptácia žiakov 1. ročníka - hodnotenie

2. Analýza výchovo-vzdelávacích výsledkov žiakov – vstupné previerky

3. Skvalitňovanie rečového prejavu detí – návrhy na efektívne postupy  a odovzdávanie skúseností

4. Podujatia na december a január

December:

1.Novinky v školskej legislatíve

2. Priebežné hodnotenie plnenia Plánu práce v ŠKD

Január:

1. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok

2. Vyhodnotenie polročných previerok

3. Zvyšovať bezpečnosť detí pred možným zneužitím a šikanovaním vplyvom

drog, alkoholu a fajčenia

4. Spolupráca ZŠ a MŠ – príprava na zápis do 1. ročníka

5. Motivácia slaboprospievajúcich žiakov - odovzdávanie skúsenosti

6. Informácie z predagogickej tlače, pedagogické novinky, školská legislatíva

7. Podujatia- feb., marec,apríl

Apríl:

1. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok

2. Ekológia, environmentálna výchova

3. Príprava telovýchovných súťaží

4. Písanie a grafická úprava zošitov – hodnotenie, skúsenosti, návrhy na zlepšenie

5. Informácie o priebežnom plnení plánu v ŠKD

7. Prehľad  a novinky z pedagogickej tlače a školskej legislatívy

Máj:

1.Príprava záverečných testov pre všetky ročníky - prehodnotenie doteraz používaných

2. Hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov, skúsenosti, návrhy na zlepšenie

Jún:

1.Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, výsledky testov za školský rok

2.Hodnotenie plnenia plánu práce MZ, návrhy na zlepšenie činnosti MZ v novom šk. roku.

 

 

 

 

 

 

Vnútroškolskú kontrolu vykonáva riaditeľ školy.

 

 

 

Plán prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa

 

04.10.2018..............................................

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vlachovo
    SNP 239, Vlachovo 049 24
  • 0909 100 408
    058/7 959 130

Fotogaléria