Navigácia

Školský vzdelávací progr.

Školský vzdelávací program

I.          Všeobecná charakteristika školy

 

Základná škola podľa § 29 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej,  umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

 

 1. Veľkosť  školy 

ZŠ s MŠ Vlachovo je neplnoorganizovaná základná škola s 1. – 4. ročníkom s kapacitou približne 50 žiakov. V súčasnosti má 2 triedy. Základná škola poskytuje základné vzdelanie I. stupňa základnej školy. Je umiestnená v jednej budove spolu s MŠ. V budove sa nachádza výdajná školská jedáleň. Vyučovanie v 1. - 4. ročníku prebieha v dvoch triedach. Spravidla spájame do jednej triedy 1. a 3. ročník. Druhú triedu tvoria žiaci 2. a 4. ročníka. Priemerný počet žiakov v jednej triede je 15.  Vyučuje sa dopoludnia a zabezpečujú ho 2 kvalifikované učiteľky a 1 vychovávateľka, ktorá si dopĺňa úväzok vyučovaním hlavne výchovných predmetov. Popoludňajšie zamestnanie žiakov prebieha v 1 oddelení ŠKD pod vedením kvalifikovanej vychovávateľky. O chod školy sa stará 1 prevádzkový zamestnanec. Stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečuje 1 zamestnankyňa ŠJ.

Budova školy je dvojpodlažná. Na prízemí sú priestory vyčlenené pre materskú školu. Triedy základnej školy sú na prvom poschodí. Obidva subjekty majú samostatné sociálne zariadenia.

Škola sa  nachádza vo východnej časti obce Vlachovo, v tichom neprašnom prostredí bez rušivých vplyvov okolia.

Zriaďovateľom školy je obec Vlachovo. Od 01.07. 2002 je škola právnym subjektom.

Škola zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov na prevádzku. Príčinou je všeobecne zlý demografický vývoj obyvateľstva a ekonomický zaostalý región, bez možnosti obyvateľov nájsť si zamestnanie. V dôsledku toho sa škola stála dvojtriednou a jej existencia je ohrozená, pretože pokles žiakov je každým rokom. V školskom roku 2015/2016 však počet žiakov stúpol o 5 žiakov na 16. Ohrozená je aj existenciou troch plnoorganizovaných škôl v okruhu 10 km.

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 1. Charakteristika žiakov

Žiaci, ktorí sa v škole vzdelávajú  dosahujú dobré výsledky. V dôsledku málopočetných ročníkov 2 - 6 žiakov, chýba väčšia konkurencia medzi žiakmi.Majú všestranné záujmy, prevláda záujem o šport a prírodu. Len málo žiakov je z menej podnetného prostredia a v hmotnej núdzi. Najviac žiakov je z obce Vlachovo, menej žiakov dochádza z obci Gočovo a Dobšiná. Títo žiaci dochádzajú do školy autobusom alebo ich dopravujú rodičia osobnými autami.Triedny učiteľ pri zistení výchovno - vzdelávacieho problému sleduje žiaka, komunikuje s rodičom a vedením školy, navrhuje riešenie problému.. Po dohode s rodičom a riaditeľstvom školy žiada o pedagogicko -  psychologické vyšetrenie CPPP v Rožňave. Na základe stanovenej diagnózy psychológom, špeciálnym pedagógom zariadi riaditeľ školy s triednym učiteľom formu ďalšieho vzdelávania a k žiakovi pristupuje individuálne.

 1. Charakteristika pedagogického zboru 

Vedúcimi zamestnancami školy je riaditeľ školy . Funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ, sme zrušili k 1.1. 2015. Pedagogický kolektív tvorí 1 učiteľ - riaditeľ s vysokoškolským vzdelaním, 1 vychovávateľka s vysokoškolským vzdelaním l. stupňa a 1 externý učiteľ náboženskej výchovy s vysokoškolským vzdelaním. Uvedený počet pedagogických zamestnancov  zodpovedá  výchovno – vzdelávacím potrebám školy. Všetci pedagogickí pracovníci spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť, majú dobré schopnosti a skúsenosti viesť žiakov mladšieho školského veku. Problém je, že učiteľ - riaditeľ nemá adekvátnu oporu a pomoc, pretože vychovávateľka nemá väčšiu prax a skúsenosti s prácou so žťiakmi v spojených ročníkoch.Všetci pedagogickí zamestnanci majú tendenciu ďalej sa vzdelávať a takto rozširovať svoju odbornú prax.  Ďalšie vzdelávanie učiteľov bude potrebné zamerať na vyučovanie cudzích  jazykov, zdokonaľovanie  sa v IKT a v oblastiach, ktoré zabezpečia kvalitnú profiláciu školy. V škole pracuje koordinátorka environmentálnej výchovy a koordinátorka prevencie sociálno - patologických javov a je potrebné uvažovať o ich zavedení. To platí aj o metodickom združení v škole. Škola nemá školského psychológa ale spolupracujeme so špecialistami s CPPP Rožňava a ŠZŠ v Dobšinej.

 1. Organizácia prijímacieho konania

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa § 20 zákona č. 245 / 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ. Zápis sa koná v novom termíne a to od 1. apríla do 30. apríla,ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú  dochádzku. Miesto a čas určuje obec všeobecným záväzným nariadením. Na zápise je prítomné dieťa, riaditeľka školy, zástupkyňa pre materskú školu, zákonný zástupca dieťaťa, špeciálny pedagóg a psychológ.

 1. Dlhodobé projekty

V oblasti projektov škola vyvíja značné úsilie a každoročne vypracujeme niekoľko projektov. Škola je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie, environmentálneho projektu Zelená škola,  ktorá je súčasťou medzinárodného projektu Eco School. Projekt na Slovensku  organizuje  Spoločnosť environmentálnych organizácií Špirála. Dvakrát sme boli úspešní v projekte Otvorená škola – oblasť šport. V roku 2005 sme vybudovali rozprávkový environmetálny chodník v rámci environprojektu. Projekt Zdravie v školách nám umožnil vydať učebné pomôcky pre prírodovedu. Obohatili sme žiacku knižnicu o nové publikácie z projektu Revitalizácia  školských knižníc. V súčasnosti  sme zapojení do projektu Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety a projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Neukončili sa projekty Vzdelávanie učiteľov v cudzom jazyku a Modernizácia vyučovacieho procesu.

V školskom roku 2013/2014 sme sa zapojili do národných projektov "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" a projekt " Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva", kde sme boli úspešní a získali sme interaktívnu tabuľu pre ZŠ a MŠ, dataprojektor, kopírku pre MŠ a notebooky, ktoré využijeme pri motivácii VVP.

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Oblasť spolupráce s rodičmi má klesajúcu tendenciu. Škole rodičia pomáhajú pri organizovaní spoločensko - kultúrnych aktivít, vyplýfvúlohou je vypracovať na začiatku školského roka celoročný plán spolupráce so školou. Podľa potreby školy organizujú brigádnickú činnosť zameranú na  údržbu priestorov školy.  Schôdze RZ zvoláva výbor rodičovského združenia. Po dohode s riaditeľom školy stanovia program schôdze. Zasadnutia RZ sa organizujú spravidla 3 krát ročne, resp. podľa požiadaviek rodičov a vedenia školy. Škola umožní rodičom konzultácie o výchovno - vzdelávacích výsledkov žiakov s triednym učiteľom podľa potreby rodičov alebo školy.

Rada školy je zostavená v súlade s § 25  zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve .  Zasadá podľa  plánu a potreby školy a rady školy. Jej úlohou je vyjadrovať sa a presadzovať verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Uskutočňuje výberové konania podľa § 24 ods.5 písmena a – d  zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z.. Riadi sa pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu.

Škola v prípade špeciálnych psychologických potrieb dieťaťa spolupracuje s CPPP v Rožňave a ŠZŠ v Dobšinej.

V záujme zníženia problémov adaptácie žiakov 1. ročníka úzko spolupracujeme s Materskou školou vo Vlachove.  Nedarí sa nám spolupracovať s Materskou školou v Gočove.

       Pri riešení a zabezpečovaní plynulej prevádzky školy spolupracujeme s Obecným úradom vo Vlachove.

 

 1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Budova školy je staršia, vyžaduje si nevyhnutné opravy (zatekajúca strecha, staré okná, poškodená fasáda budovy, zničené oplotenie školy).

Vybavenie kabinetov je nepostačujúce, je potrebné pomôcky obnoviť a vymeniť za modernejšie, mnohé sú ešte z prvotného vybavenia školy.

Novú didaktickú techniku  a pomôcky doposiaľ nebolo možné zabezpečiť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Zariadenie tried (nábytok, školské stoly a stoličky, koberce) postupne podľa možnosti vymieňame. Škola disponuje  jednou počítačovou učebňou s 11 počítačmi so softvérovým vybavením. Túto učebňu využívame na vyučovanie informatickej výchovy a spestrenie vyučovania všetkých predmetov v ročníkoch 1. – 4. podľa potreby. Učebňa slúži aj pre potreby učiteľov pri príprave na vyučovanie. Táto učebňa je dobre vybavená vďaka projektom z oblasti IKT. Počas roka sme presunuli nové počítače o dve miestnosti, aby sme v zimných mesiacoch zabezpečili lepšie tepelné podmienky pre žiakov a pedagógov.

       Škola má k dispozícii miestnosť pre  žiacku knižnicu, ktorá je zároveň učebňou pre hudobnú výchovu a potreby školského klubu detí. Je vybavená klavírom, televíznym prijímačom, DVD prehrávačom a jedným PC s tlačiarňou, spoločenskými hrami a inými didaktickými pomôckami. Miestnosť využívame aj na prácu so stavebnicou LEGO DACTA, na besedy, kvízy, súťaže a stretnutia s rodičmi.

        Priestory tried sú vybavené základným školským zariadením, kapacitne vyhovujú.

         Hygienické vybavenie: Učebne sú vybavené umývadlom, sociálne zariadenia sú zrekonštruované, osobitne pre chlapcov a dievčatá, vyhovujú hygienickým požiadavkám. Zamestnanci školy majú vyhradené sociálne zariadenia.

Na odkladanie odevov a prezúvanie obuvy slúžia žiakom priestory šatne.

          Škola nemá k dispozícii telocvičňu. Vyučovanie telesnej výchovy v nepriaznivom počasí zabezpečujeme na chodbe školy. V jesennom a jarnom období je pre telesnú výchovu a šport k dispozícii multifunkčné ihrisko,ako aj priestranný školský dvor s trávnatou a asfaltovou plochou, kde pribudlo nové detské ihrisko.

Na zabezpečenie vyučovania TV škola je vybavená cvičebným náradím a náčiním.

Pedagogickí zamestnanci majú pre prípravné práce a relaxáciu vyhradenú miestnosť ( zborovňu ).

Úradné záležitosti rieši riaditeľ školy v osobitnej miestnosti - riaditeľni školy s náležitým zariadením a vybavením.

       Na odkladanie učebných pomôcok slúži kabinet. Osobitná miestnosť je vyhradená na skladovanie učebníc. Potreby pre údržbu školy sú skladované v dielni školy.

           Stravovanie žiakov a zamestnancov zabezpečujeme v budove školy dovozom stravy . K dispozícii  je výdajná jedáleň stravy pre zamestnancov a žiakov školy. Je prispôsobená stravovaniu detí MŠ a žiakov ZŠ. Kapacitne zatiaľ vyhovuje. Pri  škole bola zrušená  školská vývarovňa, ktorá sa nachádzala v inej budove a pre nedostatok finančných prostriedkov na jej prevádzku bola zriaďovateľom zrušená. Zariadenie vývarovne bolo nevyhovujúce, zastarané a opotrebované.

Škola vlastní  kosačku, ktorá slúži na udržiavanie trávnatej plochy školy.

 V priestoroch školy je vybudovaná sauna, ktorú využívajú žiaci v rámci  prevencie chorôb súvisiacich s dýchacím ústrojenstvom.                                                                                                      

 

 1. Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, dbáme na estetické prostredie tried. Pedagogickí zamestnanci  skrášľujú prostredie tried kvetinami, podľa potreby aktualizujú nástenky a vybavujú triedy vhodným  didaktickým materiálom na vyučovanie. Aktuálne informácie o aktivitách školy sú umiestnené na informačných tabuliach a nástenkách v chodbách školy. Priestory chodieb školy sú vyplnené panelmi propagujúcimi environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl.

Zamestnanci školy dbajú o čistotu a údržbu tried, chodieb a vonkajšieho priestoru školy. Školský dvor je pravidelne upravovaný kosením, v jesennom období hrabaním lístia a odstraňovaním nečistôt a ostatných nedostatkov.

Neustále sa snažíme budovať priateľskú klímu, založenú na vzájomnej dôvere a úcte medzi žiakmi, medzi žiakmi a pedagógmi a navzájom všetkými zamestnancami školy.

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Vedenie školy zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, na školskom dvore a v priestoroch určenom na stravovanie v rámci svojich možností. V učebniach je zabezpečená zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Žiaci sú na začiatku školského roka poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pedagogickí pracovníci neustále upozorňujú na bezpečné správanie sa žiakov pri každej činnosti. Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia zdokumentujeme zápisom do triednych kníh a žiackych knižiek. Organizáciu vyučovania zabezpečujeme tak, aby boli rešpektované platné technické a hygienické normy. V prípade úrazu sú dozor konajúci zamestnanci povinní zabezpečiť ošetrenie, resp. prvú pomoc a upovedomiť zákonného zástupcu žiaka.

Všetci zamestnanci školy sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru bezpečnostným technikom. Vedenie školy zabezpečuje  pravidelné kontroly BOZP, zabezpečuje revízie a odstraňuje nedostatky podľa výsledkov revízií. V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov nie je možné vždy dodržať termíny odstraňovania nedostatkov, vzhľadom na to, že budova školy potrebuje  rekonštrukciu elektroinštalácie, kanalizácie a opravu zatekajúcej strechy. V priestoroch školy je zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov a iných škodlivín.

 

Vlna: Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

                                                                                                                                                                    

 

Škola je nositeľom ceny ministra životného prostredia za prínos v starostlivosti o životné prostredie za rok 2004 a držiteľom Zelenej vlajky a certifikátu za úspešné plnenie environmentálnych úloh v medzinárodnom projekte.  Budeme naďalej pokračovať v propagácii a napĺňaní osnov environmentálnej výchovy vo výchovno – vzdelávacom procese v povinných a voliteľných predmetoch aj prostredníctvom projektov  zameraných na environmentálnu výchovu, ktorým sa škola dlhodobo venuje. Situovanie budovy  školy v tichom, čistom a zelenom prostredí predurčuje, aby sme žiakov viedli    k spolužitiu s prírodou, k jej poznávaniu a k ochrane.

Veľa žiakov školy  je pohybovo nadaných, majú záujem o šport, športové hry  a rekreačnú telesnú výchovu. Našim cieľom je rozvíjať a skvalitňovať pohybové schopnosti žiakov a viesť ich k aktívnemu, zdravému spôsobu života. Napriek tomu, že škola nemá telocvičňu, vieme dostatočne využiť na pohyb a rekreáciu žiakov školský dvor a  ihrisko. Horské prostredie obce ponúka príležitosti pre turistiku a rekreáciu našich žiakov. Preto pri tvorení ŠkVP sme brali do úvahy tieto skutočnosti a predmety, ktoré majú obsah orientovaný na túto problematiku sme posilnili voliteľnými hodinami. Takmer všetci absolventi  našej školy pokračovali vo vzdelávaní v 8-ročnom gymnáziu a tam boli úspešní, rozhodli sme sa voliteľnými hodinami posilniť aj predmety vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia a Matematika a práca s informáciami.

Žiaci, ktorí prejavia nadanie v oblasti prednesu poézie a prózy, dramatickej výchovy resp. hudobne nadaných, škola ponúka prostredníctvom skúsených pedagógov rozvíjanie týchto daností. Našim cieľom je ďalej pokračovať vo zviditeľňovaní školy prezentáciou sa týchto žiakov na okresných súťažiach.

Hlavným problémom, ktorý musí škola riešiť je neustály pokles počtu žiakov v triedach. V súčasnosti vyučovanie prebieha v jednej triede. Táto skutočnosť nás núti sústreďovať všetku prácu a úsilie pedagogických zamestnancov nato, aby vyučovanie v týchto triedach bolo čo najefektívnejšie a zároveň aby bola udržaná kvalita vyučovacích výsledkov žiakov. Preto v nasledujúcom období sa zameriame hlavne na kvalitu vyučovacieho procesu dobrou prípravou všetkých učiteľov na každú vyučovaciu hodinu, aby v edukačnom procese  bola zabezpečená kvalita vedomostí žiakov v spojených ročníkoch. Pre vyučvanie matematiky a prírodovedy sme zabezpečili nové učebnice, ktoré v spojení s výučbovými CD a pracovnými zošitmi prispejú k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov v týchto predmetoch.Škola má obmedzený počet zamestnancov, preto je zložité vypracovať  vzdelávací program podľa našich predstáv, pretože nevieme zabezpečiť kvalifikovanú výučbu voliteľných predmetov.

Problém, ktorý musí škola riešiť vo vyučovaní  vyplýva z úväzku riaditeľky  školy vzhľadom nato, že úväzok je krátený, je potrebné, aby predmety ako prírodoveda,  vlastiveda a všetky výchovné predmety v ročníkoch 1. – 4. vyučovala vychovávateľka a tým si dopĺňala vlastný úväzok.

Škola dosahuje dobré výsledky vo vyučovaní.  Chýba však väčšia konkurencia medzi žiakmi. Individuálnym prístupom žiaci dosahujú dobré výsledky a dlhodobo v škole nebol ani jeden neprospievajúci žiak. To je veľký prínos pre región.

1.  Pedagogický princíp školy

Cieľom každodennej práce pedagogických zamestnancov je uplatňovať základný princíp humanistickej pedagogiky. Slobodu jedinca spájať s mravnosťou, založenou na poriadku a uvedomelej disciplíne. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením humanitného prostredia v škole, ako centra denného stretávania sa, živej diskusie a neustálej komunikácie medzi žiakmi, vedením školy a zamestnancami, učiteľov so žiakmi a verejnosťou. 

Škola sa bude profilovať podľa aprobácie pedagogického zboru, vhodným výberom voliteľných predmetov.

 

Ďalšie ciele:

q  posilniť úlohu a motiváciu učiteľov

q  zabezpečiť profesijný a odborný rast učiteľov v oblasti IKT a cudzích jazykov

q  skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a s inými školami

q  zavádzať nové formy a metódy práce

q  zabezpečiť modernú didaktickú techniku na skvalitnenie vyučovania

q  neustále  zdokonaľovať ŠkVP a vytvoriť jedinečný program, ktorý zabezpečí zvýšenie počtu žiakov z okolitých obcí a tak urobiť školu atraktívnou

 

 

 

 

 

2.  Zameranie školy a stupeň vzdelania

       Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie podľa § 16 ods.3 Zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

         Základná škola s materskou školou vo Vlachove v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania , tolerancie, demokracie a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti  a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

 Filozofia školy vychádza zo stanoveného profilu absolventa 1. stupňa základnej školy.  Základná škola s materskou školou vo Vlachove poskytuje predškolskú výchovu a vzdelávanie a základné vzdelávanie v rozsahu prvého stupňa ZŠ.

Je  neplnoorganizovaná základná škola. Vyučuje sa v jednej triede so spojenými 4 ročníkmi. Absolvent škkoly je vzdelávaný v primárnom vzdelávaní - ISCED 1. Po úspešnom ukončení 4. ročníka ( celkové hodnotenie najmenej prospel ), žiak dostane vysvedčenie získava  doložku o obsolvovaní primárneho vzdelávania v zmysle školského zákona.

 

3.Profil absolventa

Absolvent 1. stupňa ZŠ

 

        Absolvent programu primárneho vzdelávania by mal mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti, osvojené účinné techniky učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti. Na 1. stupni získava predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má mať osvojené základy používania materinského jazyka.

      Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania.

      Absolvent primárnehovzdelania má mať osvojené tieto kľúčové kompetencie:

         

 

     Kompetencia  učiť sa učiť sa

 • Získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov
 • Na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky
 • Vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
 • Uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu
 • Uvedomuje si význam svoje rozvojové možnosti

 

      Sociálne komunikačné kompetencie

 • Vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania
 • Dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor
 • Uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
 • Rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať
 • Na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikáciu
 • Rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a  preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie
 • V cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií

 

      Kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

o   Používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických  problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

o   Rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov

 

      Kompetencie v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

o   Žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa

o   Ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači

o   Dokáže komunikovať pomocou elektronických médií

o   Uvedomuje  si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom

o   Rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov 

 

 

       Kompetencia riešiť problémy

o   Vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

o   Pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch

o   Pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

 

     Osobné, sociálne a občianske kompetencie

 • Vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,
 • Uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,
 • Uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti
 • Sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie
 • Kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
 • Uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje
 • Účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel,  je zodpovedný a dodržiava dohody
 • Ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci
 • Podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých medziľudských vzťahov

 

      Kompetencia  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 •    Dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
 •    Dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania)
 •    Uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 •    Cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície
 •    Rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusný postoj
 • Pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • Pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 
 • Správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým  funkciám
 • Je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr

 

 

 

 • Svojim vystupovaním robiť dobré meno škole,
 • Byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy
 • Byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine, a v spoločnosti
 • Byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie
 • Vedieť uzatvárať kompromisy
 • Byť schopný vyhľadávať, hodnotiť  a využívať pri učení rôzne zdroje informácií
 • Osvojiť si metódy učenia a práce s informáciami
 • Byť si vedomý svojich kvalít
 • Byť schopný chrániť a zlepšovať životné prostredie

 

 

V profile absolventa – žiaka končiaceho 1. stupeň ZŠ, sa  odrazia  vedomosti, zručnosti,  spôsobilosti bude mať absolvent školy a kde sa môže s nimi uplatniť. To určuje aj zameranie školy a charakter tvorby školského vzdelávacieho programu. Malo by sa to odraziť aj v učebnom pláne a pri voľbe voliteľných predmetov. Pre žiakov aj rodičov je to vstupná informácia, ktorá rozhoduje do značnej miery o tom, či si školu vyberú.

V tejto časti je potrebné upozorniť na to, že sa snažíme vzdelávanie robiť tak, aby žiaci mali potrebné vedomosti a zručnosti, ale aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne využiť  pri realizácii úloh.

Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.

 

4.  Pedagogické stratégie

 

Cieľom vyučovania bude zmena vzťahov medzi učiteľom a žiakom, prechod od direktívnych  praktík ku komunikatívnym a tvorivým metódam a formám výchovno – vzdelávacej práce.

Každý žiak bude chápaný ako špecifická individuálna osobnosť a vyučovanie budeme orientovať na rozvíjanie jeho potenciálnych  schopností a takto dosiahnuť vyučovanie so zabezpečením humánneho prístupu.

      Našou snahou bude zabezpečiť „ zmenu celej filozofie vzdelávania, ktorá sa diametrálne odlišuje od toho, načo sme tradične boli zvyknutí. Tento prístup si vyžaduje aktívnu zmenu postojov a náhľadov na život a poznávanie sveta okolo nás od učiteľa, od žiaka, ale rovnako aj od spoločenstva v okolí školy a celej spoločnosti.“

      Vzhľadom na to, že vyučovanie prebieha len v jednom ročníku je dôležité, aby učiteľ volil vhodné vyučovacie metódy a formy práce a dbal nato, aby v každej vyučovacej hodine bol vytvorený dostatočný priestor na priamu prácu s každým ročníkom. Striedanie priamej práce a samostatnej práce je náročné na voľbu vhodných metód. Učiteľ pracuje v časovej tiesni. Musí mať na zreteli to, aby nedochádzalo k stratám času. Učiteľ musí často uplatniť metodické obraty, pracovať s viacerými učebnicami, pomôckami a sprostredkúvať rôzne obsahy učiva.

       K naplneniu týchto skutočností budeme hľadať nové koncepcie organizácie vyučovania na jeho zefektívnenie a optimalizáciu. Orientovať sa budeme na problémové vyučovanie, skupinové vyučovanie, programované vyučovanie, využívať budeme alternatívne pedagogické systémy hlavne prvky otvoreného vyučovania, projektového vyučovania a integrovaného tematického vyučovania. Škola  má s nimi dobré dlhoročné skúsenosti a sú zárukou, že budú rozvíjať kľúčové spôsobilosti žiakov.

      V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Pri  prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. (Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom).

      Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 

 

5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 Škola je otvorená pre všetkých žiakov, aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. Škola poskytne materiálne a priestorové podmienky, špeciálne postupy, organizačné formy  a zabezpečí odborné poradenstvo prostredníctvom špecialistov s CPPaP Rožňava a ŠZŠ Dobšiná pre žiakov : Lukáš Kolesár ( 1. ročník ), je žiak s viacnásobným postihnutím, bude hodnotený podľa IVVP a takisto Maroš Klobušník žiak 4. ročníka ( dyslexia a disgragia ).

a)   Žiaci so zdravotným znevýhodnením:

 

-          škola  má zdravotne znevýhodneného žiaka, a v prípade potreby zabezpečuje bezbariérový prístup, úpravu triedy, úpravu hygienických zariadení    a individuálny prístup vo vyučovaní,

-          spolupracuje s CPPaP a so špeciálnou školou,

-          spolupracovať s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby

-          zabezpečí kompenzačné pomôcky,

-          individuálny vzdelávací program spracuje triedny učiteľ, prípadne učiteľ, ktorý predmet vyučuje,

-          výchovno -  vzdelávacie výsledky žiakov hodnotiť podľa Metodických pokynov integrovaných žiakov,  príloha č. 2 MP

-          zabezpečiť, aby mal zákonný zástupca resp. žiak dostatok informácií o tom, na akej úrovni je zabezpečené vyučovanie týchto žiakov  prostredníctvom

priamych informácií a rozhovorov vedenia školy a triedneho učiteľa so zákonným zástupcom 

 

 

b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

-          škola bude spolupracovať s úradmi, ktoré majú v kompetencii starostlivosť o žiakov v sociálnej oblasti a zariadi sociálnu výpomoc resp. starostlivosť v zmysle platnej legislatívy

 

 

c) Žiaci s nadaním:

 

        Pedagogickí pracovníci, u žiakov, ktorí prejavia nadanie v niektorej oblasti umenia budú ich záujmy  rozvíjať na vyučovacích hodinách a v rámci ŠKD  na úrovni svojich schopností. Budeme sa orientovať na rozvoj dramatickej výchovy, na umelecký prednes poézie a prózy, tvorivé písanie, a  rozvoj hudobných,  speváckych a športových prejavov. Nadanie a umenie týchto žiakov prezentovať na obvodných, okresných, krajských celoslovenských súťažných prehliadkach. Dávať možnosť prezentovať sa aj na vystúpeniach v programoch pripravovaných obcou pri rôznych príležitostiach.

       Škola bude naďalej spolupracovať so ZUŠ v Dobšinej. Po dohode s rodičmi doporučí zapísať žiaka do tohto zariadenia.

       V prípade individuálnej integrácie nadaného žiaka vypracovať individuálny vzdelávací program, ktorý spracuje učiteľ vyučujúci predmet, v ktorom žiak nadanie prejavuje, nad rámec štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

4.  Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy:

 •   dopravná výchova,
 •   osobnostný a sociálny rozvoj,
 •   environmentálne výchova,
 •   mediálna výchova,
 •   multikultúrna výchova,
 •   ochrana človeka a zdravia,
 •   tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 •   regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
 •   finančná gramotnosť

 

Prierezové témy sú začlenené do jednotlivých predmetov  a ročníkov a jednotlivých tematicko výchovno-vzdelávacích plánov podľa potrieb učiteľov. Netvoria povinné  ani voliteľné predmety ale sú realizované ako nadpredmetové témy, ktoré sa prelínajú s viacerými predmetmi a je možné nimi prehĺbovať základné učivo, rozšíriť rozhľad žiakov, osvojiť si určité postoje, hodnoty a rozhodovanie žiakov.

 

 

 1. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom ale i staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie v rôznych dopravných situáciách získavajú žiaci najmä prostredníctvom školy.

Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou šúčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy . Úlohou výchovy k  bezpečnosti   v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke –ako chodcov alebo cyklistov- pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy a v bezpečných priestoroch v okolí školy, prípadne na detskom dopravnom ihrisku v Rožňave. Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňa oblasť kognitívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať.

 1. Osobnostný a sociálna rozvoj

            Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.  Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe, spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoja konanie, osobný život a sebavzdelávanie.

V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité jem aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno – patologických javov /šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok).

Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove.

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove.

            Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale je dôležité, aby si učiteľ uvedomil, že na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových predmetoch. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

 

3.      Výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

       Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 · osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;

· získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;

· uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote

 1. Environmentálna výchova

Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod.

Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých predmetov prostredníctvom jednotlivých tém, projektov alebo urobiť kurzovou formou, napríklad zamerať sa jeden týždeň na environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou časťou.

 

 1. Mediálna výchova

Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami je cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy.

Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:

·         lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali,

·         dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,

·         dokázali si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať,

·         vedeli tvoriť mediálne produkty.

 

 1. Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské zariadenie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru a aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť  do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.

 1. Ochrana života a zdravia

Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. V rámci tejto témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredím v ktorom sa nachádza.   Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.            

Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

 

 

 

 1. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

V tejto prierezovej téme regionálna tradičná ľudová kultúra využívame rôzne formy a metódy vyučovania.

Sú to najmä : besedy s významnými osobnosťami našej obce, beseda so spisovateľmi, školské výlety a exkurzie do rodného domu P.J.Šafárika v Kobeliarove, návšteva rodného domu P.E.Dobšinského v Slavošovciach, návšteva rodného domu P.K.Hostinského v Gemerskej Polome, Dni  obce Vlachovo ( remeselnícky jarmok a folklórny festival), návšteva múzea v kultúrnom dome ( bývalé sídlo Andrássyovcov), návšteva rodného domu prof. Hronca v Gočove.

Zapájanie žiakov do súťaží napr. spracovanie ilustrácie Povesti o blízkych hradoch  , o čiernom baranovi, o baníckych škriatkoch, účasť na recitačných súťažiach: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Kellnerova Poloma, účasť na literárnych súťažiach: Prečo mám rád Slovensko alebo  Európa v škole.

 

 

I.              Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

            Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. ( MP MŠ č.22/2011 )

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

 Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme v  1. ročníku na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.

Predmety matematika, slovenský jazyk, prírodoveda budú v portfóliu priebežne hodnotené vyučujúcim ktorý si stanoví spôsob  a cieľ kontroly a hodnotenia úrovne žiakových vedomostí a prejavov. Tomu umožní korigovať ďalší postup pri vzdelávaní žiakov. V 1.  2., 3. a 4. ročníku sa tieto predmety klasifikujú známkou.

Vo výchovných predmetoch sa vyučujúci zameria na hodnotenie  výtvarných, hudobných, pohybových, estetických návykov a zručností. Formou slovného komentára doplní klasifikáciu  v žiackych knižkách a vlastných záznamoch  a informuje o výsledkoch práce žiakov vedenie školy a zákonného zástupcu. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

Pri hodnotení písomných prác a testov sa využíva jednotná stupnica klasifikácie štandardných testov, neštandardných testov, kontrolných prác, diktátov, dosiahnutej úrovne vyučovacích výsledkov v 1. ročníku.

Pri hodnotení správania žiakov postupujeme podľa Metodických pokynov ma hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a podľa vnútorného poriadku školy.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ( platí len v prípade, že škola má takýchto žiakov) sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:

·         Pozorovania / hospitácie /

·         Rozhovoru

·         Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje / prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia na vyšší stupeň školy a pod. /

·         Sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

·         Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

·         Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy

·         Vzájomné hodnotenie učiteľov /čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „ otvorené hodiny „ /

·         Hodnotenia učiteľov žiakmi.

 

 1. Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia a verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené.  A ako škola dosahuje ciele z školského vzdelávacieho programu. 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

 

 

Monitorujeme pravidelne :

 • Podmienky na vzdelanie
 • Spokojnosť s vedením školy
 • Prostredie – klíma školy
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Riadenie školy
 • Úroveň výsledkov práce školy

 

Kritériom pre nás je :

 • Spokojnosť žiakov,  rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú :

 • Dotazníky pre žiakov a rodičov
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • SWOT analýza

 

 

 

 

 

Školský učebný plán

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

1.      ročník

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

 

Rozvíjanie komunikačných schopností

a  grafomotorických zručností

 

9

   

(2)

Matematika a práca

s informáciami

Matematika

 

5

Človek a príroda

Prvouka

2          

Človek a hodnoty

Etická výchova

 

Nábož. výchova

1          

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2          

Hudobná výchova

1          

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

 

Rozvíjanie pohybových zručností

2          

 

(2)            

SPOLU:

 

22

 

Vlna: Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlachovo
  SNP 239, Vlachovo 049 24
 • 0909 100 408
  058/7 959 130

Fotogaléria