Navigácia

Hodnotiaca správa

2015/2016

Základná škola s materskou školou Vlachovo    

 

   

                                          

S   P   R   Á   V   A

o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na úseku ZŠ

v    školskom roku

 

 

2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                        

 

 

               

                                     - september 2017-                                  

 

1.   Základné identifikačné údaje.

2.   Počet žiakov.

3.   Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ:   

4.   Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov.

5.   Zameranie školy:

6.   Počet zamestnancov a kvalifikačné predpoklady.

7.   Ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy.

8.   Aktivity a prezentácia školy na verejnosti, projekty, do ktorých je škola zapojená.   .

9.   Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou. .

10.   Priestorové a materiálno-technické podmienky školy.

11.   Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti školy (rok 2016) – viď. Súhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2016. .

12.   Vyhodnotenie plnenia cieľa určeného  v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk. rok 2015/2016 

13.  Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  v Materskej školy Vlachovo šk. roku 2015/2016 - príloha. .

14. Hodnotiaca správa o činnosti ŠKD v šk. roku 2015/2016- príloha

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Základné identifikačné údaje o škole

 

 

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) Vlachovo

 

2. Adresa školy: ZŠ s MŠ, SNP 239, 049 24 Vlachovo

 

3. Tel. číslo : 058/ 7959 130, 0909 100 408

 

4. Internetová a e-mailová adresa školy : www.zsvlachovo.edupage.sk 

                                                                    zsvlachovo@centrum.sk

 

5. Zriaďovateľ : Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo, tel. 058/7883270,

                           Starosta: Ing. Peter Pakes

 

6. Vedúci zamestnanci školy :

     - riaditeľ školy - Mgr. Ľubomír  Hlaváč – poverený riadením školy

     

    

 

7.  Údaje o rade školy : predseda: Mgr. Martina Gdovinová,

                                       rada má 7 členov.

  Ďalšími poradnými orgánmi sú : pedagogická rada ( jej členmi sú všetci

                                                      pedagogickí zamestnanci školy)

                                                      rodičovská rada

                                                             

                                                                

8. Údaje o počte žiakov školy, triedach, triednictve :

 

     V školskom roku 2016/ 2017 chodilo do Základnej  školy vo Vlachove   15  žiakov.

     Z celkového počtu žiakov sú: 5 dievčatá a 10 chlapcov                                        Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch:

1.      ročník     4 žiaci -

2.       ročník    6 žiaci - tr.  učiteľom bol Mgr. Ľubomír Hlaváč

3.       ročník    3 žiaci -

4.       ročník    2 žiaci -

  

 

Počet žiakov oproti minulému školskému roku poklesol zo 16 žiakov na 15 žiakov, jedna žiačka sa odsťahovala.

Počet žiakov v ŠKD: 12         

Počet oddelení ŠKD: 1

Oddelenie ŠKD, v ktorom boli žiaci všetkých ročníkov viedla pani vychovávateľka  Mgr. Ivana Kičurová.

 

Štatistické údaje o počte žiakov

 

Školský rok  2016/2017

Ročníky

Triedy

Žiaci

Integrovaní žiaci

Základná škola

1.-4.

1

 15

1

ŠKD

1.-4.

1 odd.

 12

 

   

Povinne voliteľný  predmet etickú výchovu v tomto školskom roku vyučovala Mgr. Ivana Kičurová. Počet žiakov 3.

Povinne voliteľný  predmet náboženskú výchovu vyučovala pani  Mgr. Martina Gdovinová  farárka tunajšieho evanjelického úradu. Počet žiakov 12.

O poriadok školy  sa starala prevádzková zamestnankyňa, ktorá pracovala na plný pracovný úväzok ako upratovačka  a vo výdajni stravy  a to p. Šomšáková.

Pani  Jana Teplická mala na starosti mzdy a ekonomiku školy. Dovoz stravy z jedálne pri ZŠ s MŠ v N. Slanej sme zabezpečovali v spolupráci s OÚ v Gočove.

 

c) Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka

Pre  školský rok 2017/2018  sú do  1.ročníka zapísaní 6  žiaci, 4  žiaci sú z Vlachova, jedna žiačka je z Gočova a jeden žiak je z Košíc ( prisťahovanie sa )

 

 Štatistické údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka 2017/2018

 

Zápis do 1. ročníka

6 žiaci prijatí

Odklad -  0 žiak

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov a plnenie úloh plánu práce

 

         Školský rok 2016/2017 sme začali tak ako predchádzajúce tri  roky a to len s jednou triedou. V zmysle vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole sme predmet SJaL rozdelili na dve skupiny – 1.a 2. ročník a 3. a 4. ročník, aby sme uľahčili VVP učiteľom  a žiakom a dosiahli lepšie výchovno – vzdelávacie výsledky. Tým, že sme málotriednou neplno organizovanou školou a vyučovanie prebiehalo v ostatných predmetoch len v jednej  triede so všetkými štyrmi ročníkmi, bolo náročné prispôsobiť školský  vzdelávací program  s TVVP a rozvrhom hodín, ktorý by zohľadňoval túto skutočnosť. Najproblémovejšie sú september a október, pokiaľ sa žiaci zadaptujú na školu a zvyknú si na systém práce. Vyučovanie prebiehalo bez väčších ťažkosti, obsah učiva bol prebratý v súlade s TVVP, učivo bolo pred každým polrokom zopakované a žiaci vypracovávali náročné školské úlohy, aby učitelia dostali obraz o úrovni vedomostí žiakov.

 

a) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

     K 30.06.2017 prospelo všetkých 15 žiakov. Znížená známka zo  správania nebola udelená.        

     V  školskom  roku  2016 / 2017  na návrh pedagogickej rady sme žiakov v  1.- 4. ročníku vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotili a klasifikovali známkami (vrátane všetkých výchovných predmetov) a povinne voliteľných predmetov.    

      Učivo v jednotlivých ročníkov a predmetov  bolo prebraté podľa tematicko- výchovnovzdelávacích plánov (TVVP) v súlade s  platnými učebnými plánmi a učebnými osnovami . Mali sme dostatok času na precvičenie a upevnenie učiva. Vo všetkých ročníkoch boli uskutočnené písomné previerky z predmetov matematika, slovenský jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda a anglický jazyk. Výsledky a hodnotenie písomných previerok sú zaznamenané v zápisnici s klasifikačnej porady- pedagogickej rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky výstupných testov za šk. rok 2016/2017

 

Predmet

Ročník

Úspešnosť v %

Ø známka

SJL

1.

98%

1

 

2.

92%

1,5

 

3.

83%

2,3

4.

91%

1,3

diktát

 

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

 

1,66

2,33

2,66

M

1.

91,49%

1

2.

96%

1,0

3.

       A- 87%,

          A-1,3

4.

        A-83%,

A-2,0

geometria

 

1.

2.

3.

4.

-

   -

88,70%

   81,33%

-

   -

1,5

     2,33

 PRÍR

1.

100%

1

2.

90%

1,5

3.

87%

1,6

4.

97%

             1,0

VL

1.

-

-

2.

             98%

              1,0

3.

              92,%

1,3

4.

88%

 1,6

             

         ANJ                        3.                      58%                           3,33

                                         4.                      61%                           3,0                

 

 

Problémovým žiakom sme venovali počas  školského roka  veľkú pozornosť a v spolupráci s rodičmi sa pokúsili o zlepšenie ich VVV.  Talentovaných žiakov resp. žiakov s dobrými výsledkami sme sa snažili rozvíjať a  motivovať ich k stále lepším výsledkom v učení.

 

 

c) Celkové hodnotenie žiakov v školskom roku 2016/2017

 

Prospel s vyznamenaním: 66%

Prospel : 26%

IVVP : jeden žiak

Neprospel: 0%

 

 

 

d) Údaje o dochádzke  žiakov do školy

 

Za celý školský rok vymeškali žiaci školy spolu1053hodín ( v minulom šk. roku  971 hodín.) Priemer na jedného žiaka je  70,20 ( v minulom šk. roku 60,68 hod.) Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené. V porovnaní s uplynulým rokom je to v priemere o 10 hodín viacej. Väčšina vymeškaných hodín bola z dôvodu chorobnosti žiakov.

 

 

 

 

e) Tabuľkový prehľad počtu vymeškaných vyučovacích hodín v šk. roku 2015/2016

 

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

D

CH

Vymeškané hod. I. polrok

Priemer na 1 žiaka

Vymeškané hod. spolu za triedy

Vymeškané hod. za II. polrok

Priemer na 1 žiaka

Vymeškané

hod. spolu za  celý rok

Priemer na 1. žiaka

I.

1.

4

1

3

103

25,75

 

227

56,75

      330

  82,5

2.

6

3

3

93

  15,5

 

286

47,66

379

  63,16

 

3.

3

2

1

53

17,66

 

86

   28,66

       139

  46,33

4.

2

0

2

60

30

 

145

   75,5

       205

  102,5

Spolu

 

15

6

9

309

20,6

 

744

49,60

1053

  70,20

 

 

 

f) Počet zamestnancov

         

       Základná škola s materskou školou zamestnávala 8 zamestnancov, z toho 2 na materskom príspevku.  V súčasnosti máme zamestnaných na pracovnú zmluvu v MŠ 2 pedagogické zamestnankyne, 1 učiteľ ZŠ – riaditeľ školy,

1 asistent učiteľa + učiteľ ANJ + administratívna zamestnankyňa, 1 učiteľ NbV, 1 vychovávateľka ŠKD + učiteľka ZŠ a 1 nepedagogický prevádzkový zamestnanec (upratovačka - pom. kuchárka),

Pedagogickí zamestnanci ZŠ:

-  Mgr. Ľubomír Hlaváč, VŠ PdF Prešov UPJŠ, I. kvalifikačná skúška

-  Mgr. Miroslava Gotthard, VŠ PdF Prešov UPJŠ, na MD

   Mgr. Ivana Kičurová VŠ KU Ružomberok

-  Mgr. Martina Gdovinová, učiteľka NbV, UK Bratislava, Bohoslovecká fakulta

- Mgr. Veronika Jánošíková, UK Bratislava, Filozofická fakulta

Pedagogickí zamestnanci MŠ:

 • Mgr. Michaela Kostelníková, UKF Nitra
 • Michaela Dovcová , SPŠ Prešov
 • Od 03.2017 Mária Klobušníková, SPŠ Levoča

 

g)  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

          V tomto školskom roku sme pokračovali v   kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. V spolupráci s MPC Košice absolvuje  kontinuálne vzdelávanie riaditeľ školy a to inovačné funkčnéí vzdelávanie, ktoré bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

      Počas celého školského roka sme plnili úlohy stanovené v pláne práce základnej školy,  materskej školy a  ŠKD, ktorý bol obsahovo bohatý. Môžem skonštatovať, že taký bohatý školský rok na rôzne aktivity sme tu ešte nemali. Aj napriek tomu, že sme malá škola s nízkym počtom zamestnancov, uskutočnili sme množstvo aktivít, ktorými sme sa snažili spestriť vyučovací proces, a ktorých cieľom bolo zdokonaľovať a rozvíjať rozumové schopnosti žiakov, ich fantáziu, estetické cítenie, grafomotorické a pracovné zručnosti, prácu s PC, zdravý životný štýl, športové zručnosti.

       September bol  naozaj netradičný . Po asi 20 rokoch sme využili ponuku MŠVVaŠ  SR a žiakov sme prihlásili do školy v prírode. Žiaci dostali po 100 eur, ktoré sme využili na prekrásny pobyt vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lesnej v ŠVP Detský Raj Hneď na prvej vychádzke do Tatranskej Lomnice sme možno aj so strachom natrafili na medvedie stopy pár metrov od našej ubytovne. Navštívili sme Tatranskú Lomnicu , múzeum tatranskej prírody, Štrbské Pleso, kde sme zadarmo dostali pobyt vo welness, ktorý nám ponúkla p. Zuzana Renková – Marcišová, rodáčka z Vlachova. Úchvatný bol aj výlet na Hrebienok a jazda zubačkou a potom túra k Studenovodským vodopádom. K dispozícii sme mali pri ubytovni aj multifunkčné ihrisko, ktoré sme sme využívali na každodenné športové aktivity. Večer sme mali podujatia v spoločenskej miestnosti a na besedu sme si pozvali člena HZS.

Naj zážitkom však bola jazda na lanovke na Skalnaté Pleso, ktorá nám priniesla nezabudnuteľné výhľady na panorámu Tatier a Podtatranskej kotliny a túru okolo Skalnatého Plesa.

 Záver mesiaca sme venovali európskemu týždňu športu a žiaci mali možnosť vidieť divadlo Zvieratkovo.

V októbri sme navštívili Jesennú výstavku v Dobšinej a pripravili program pre seniorov - Úcta k starším.  

 November sme začali návštevou Gemerského osvetového strediska v Rožňave a ich  tvorivé dielne. Na Vlachovskú hostinu sme pripravili pekný kultúrny program. Mesiac sme  zakončili výchovným koncertom v MŠ v Dobšinej. V decembri sme si pripomenuli  mikulášske zvyky a mesiac sme zakončili prekrásnym programom na Vianočnej besiedke v kultúrnom dome za účasti rodičov a starých rodičov, pričom sme program obohatili už druhou prezentáciou z činnosti žiakov počas školského roka. Besiedka mala veľmi dobrý ohlas v širokej  verejnosti.

V januári a februári sme sa venovali korčuľovaniu a sánkovaniu. Tieto zimné radovánky sú u žiakov taktiež veľmi obľúbené. V januári sme mali i výchovný koncert Ľadové kráľovstvo. Február sme zakončili tradičným karnevalom v kultúrnom dome, kde sa žiaci  pod vedením p. vychovávateľky Ivany Kičurovej aj za prítomnosti rodičov dobre zabávali.

V marci sme mali výchovný koncert  Vítanie jari  a čitateľské popoludnie spolu s rodičmi čo bolo opäť netradičné podujatie. V apríli sme mali výstavku našich prác k Veľkej noci.

V máji sme si pripomenuli kultúrnym programom Deň matiek. Tu patrí poďakovanie p. uč. Kostelníkovej , Klobušníkovej a Kičurovej, ktoré sa tomuto programu najviac venovali. Chlapci našej školy sa zúčastnili  v Rožňave na futbalovom turnaji McDonald cup, čo malo veľký motivačný vplyv  pre mladých futbalistov a opäť sme sa o niekoľko miest zlepšili. Ďalej sme navštívili hasičskú zbrojnicu v Dobšinej, GOS v Rožňave a nezabudnuteľný bol koncert v Steel aréne v Košiciach ( A.Ďurica, Celest Bakingham, M. Čírová) spojená s návštevou leteckého múzea a prehliadkou lietadiel.

Najbohatší na zážitky bol posledný mesiac jún.  Začali sme ho behom ulicami Dobšinej a pokračovali novým podujatím  Behom ulicami obce Vlachovo, ktoré malo takisto veľmi dobrý ohlas medzi verejnosťou. Pri príležitosti Dňa otvorených dverí v kasárňach v Rožňave sme si prezreli vojenskú techniku a   navštívili sme aj lesnícko – poľovnícke podujatie v Betliari, kde sa žiaci nielen zabavili , ale aj poučili. Pokračovali sme výchovným koncertom Pyšná princezná, celoslovenskou súťažou „ Do školy na bicykli „ požiarnym poplachom a ukážkou požiarnej techniky v o našej obci, jazdou zručnosti v areáli našej školy o najšikovnejšieho cyklistu našej školy.

Koncoročný výlet  bol opäť  v   Aquacity  Poprad, kde nás opäť najviac zaujali tobogány, ale aj kúpanie bolo super a keďže nám vyšlo i počasie bol to výlet na ktorý môžeme dlho spomínať.  Záverečnú opekačku nám nepokazil ani dážď a na kúpalisku sme pod prístreškom naplnili aj ciele tohto podujatia.

      Posledný deň školského roka patril slávnostnému ukončeniu školského roka za účasti rodičov a starostu obce, rozlúčke s našimi štvrtákmi a odovzdávaniu knižných darčekov a vysvedčení.

   

 

 

i) Údaje o projektoch

 

    V tomto školskom roku sme sa zapojili do nového projektu Kozmix , ktorý priniesol obohatenie nášho VVP a zaujímavou pútavou formou sme tento projekt využívali najmä na hodinách MAT a SJL. Pokračovali sme v a  projektoch  „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ , kde sme  získali interaktívnu tabuľu, notebook so softvérom, dataprojektor a ozvučenie učební a z projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva„ sme získali pre ZŠ interaktívnu tabuľu, notebook a dataprojektor  a pre MŠ sme získali interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú tlačiareň.

            

                               

  j) Výsledky Štátnej školskej inšpekcie v Košiciach

 

      V tomto školskom roku štátna školská  inšpekcia nebola.

 

 

9. Priestorové a materiálne podmienky školy

 

        Priestorové podmienky školy sú zatiaľ vyhovujúce vzhľadom na nízky počet žiakov v triedach. Škola bola postavená ako 5 triedna, v súčasnosti vyučujeme v 2 triedach a jedna trieda je využívaná na prípravu na vyučovanie v rámci  ŠKD v popoludňajších hodinách.  Táto trieda je viacúčelová.  Máme tam žiacku knižnicu, herňu Lega a hudobnú učebňu. Z kabinetu sme vytvorili počítačovú učebňu, kde je umiestnených  6 počítačov Infoveku.  V zimnom období sme presunuli niektoré počítače do druhej triedy a zaviedli sme tam internet a WIFI, ktoré nám pokrýva signálom už všetky učebne, vrátane materskej školy. V prízemnej časti budovy sa teraz nachádzajú 2 triedy, v ktorých je herňa, spálňa a samostatné sociálne zariadenie pre MŠ.

   Veľkým prínosom je, že sa nám po vyše 50 – tich rokoch podarilo v mesiaci február a marec vymeniť strechu a zvyšné okná na celej budove školy, čo má nielen estetický prínos ,ale aj budova je chránená pred zatekaním a okná prispeju k lepšej tepelnej pohode a verím, že niečo v nasledujúcej zime aj ušetríme na vykurovaní školy.

Problémom je aj vyučovanie TEV v prípade nepriaznivého počasia a v zimných mesiacoch  (november až marec). Riešením by bolo vybudovanie telocvične, i keď problém čiastočne rieši aj multifunkčné ihrisko. Pozitívne je, že ihrisko je v areáli školy a môžu ho naši žiaci denne využívať.

 Stále nás trápi málo finančných prostriedkov na  nákup moderných učebných pomôcok. Prínosom bude využívanie interaktívnych tabúľ, dataprojektorov a notebookov.  Začali sme  na nakupovať  softvér na vyučovanie matematiky pre 4. ročník a vlastivedu, aby sme zlepšili a zmodernizovali VVP.         

   S cieľom znížiť energetickú náročnosť by bola potrebná aj  výmena plynových kotlov a  radiátorov.

 Škola disponuje rozľahlým vonkajším  priestorom, ktorý je potrebné udržiavať /kosenie, hrabanie, čistenie/.V spolupráci s obecným úradom sa nám darí udržiavať vonkajšie priestory vo veľmi dobrom stave.

 

10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

     1. Zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v roku 2017 sme dostali:                                                                                  48 076

- normatívne určené prostriedky :                                          42 317  (36 567)

 mzdy ,odvody, tovary a služby                                            42 317 (36 657)

 vzdelávacie poukazy                                                                  288  ( 496    )

 dopravné                                                                                  288

 asis. učiteľa                                                                             4 518   (4 260)

 soc. znevýhodnené prostr.                                                              0   ( 363)

 škola v prírode                                                                               0    (1 500)

 prísp. na učebnice                                                                        14

 havárie                                                                                                   (16 000)

 

Spolu ZŠ                                                               48 076                   ( 60 145,00)

 

 K tomu by sme mohli pripočítať cca 100 000 eur na opravu strechy a výmenu okien.

Originálne kompetencie

Materská škola                                          26 680                     26 595,00

Školská výdajňa jedla                               17 290                    17 290,00

ŠKD                                                            9 260                    9 260,00

Spolu                                                        53 230   

Spolu ZŠ + OK                                          101 306              113 290   ( 83021,00 )                                                        

 

Predpokladáme, že finančné prostriedky na prenesené kompetencie na tento rok budú postačovať  ale naďalej bude potrebné maximálne šetriť na energiách a to sa bude bytostne dotýkať každého zamestnanca . Nemáme neuhradené faktúry.

 2. Iné príjmy (príjmy za energie zo školského bytu 400 eur)

3. Za vzdelávacie poukazy dostaneme  288 eur a budú použité na

dofinancovanie mimoškolskej záujmovej činnosti – športovo-turistického krúžku.

4. Od rodičov ZŠ získava finančné prostriedky na dofinancovanie nákladov na prevádzku ŠKD 5 eur mesačne na žiaka.

5. Na  MŠ prispievajú rodičia 6 eur mesačne na dieťa.

 

11. Úlohy plánu práce na tento školský rok

 

        Úlohy plánu práce školy na tento školský rok boli rozpracované do oblasti riadenia, práce triednych učiteľov a ŠKD. Zohľadňovali hlavné úlohy vyplývajúce z POP MŠ  v oblasti výchovy a vzdelávania. Tieto úlohy sa priebežne plnili a boli vyhodnocované na mesačných poradách a pedagogických radách ( viď. zápisnice).

 

 1. Klady a nedostatky práce školy

Klady:

 • Kvalifikovanosť, odbornosť pedagogických zamestnancov
 • dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
 • dostatočné priestorové podmienky školy,
 • vyhovujúce tiché prostredie
 • zodpovedné  plnenie učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacích štandardov
 • triedy s nízkym počtom zaostalých žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného  prostredia,
 • dobrá spolupráca s materskou školou, ktorá je v tej istej budove 
 • výchova k čitateľským a recitačným zručnostiam žiakov
 • výchova k ľudovým tradíciám

 

 Nedostatky:

                                         

 • chýbajúca telocvičňa
 • slabá vybavenosť modernými učebnými  pomôckami

 

 

 

 

 

  III. Oblasť spolupráce

 

 1. Oblasť spolupráce s rodičmi

         Túto oblasť môžeme hodnotiť  v ostatnom čase ako  dobrú, ale každým rokom akoby klesal záujem rodičov o školu. RZ  sa snaží pomáhať škole, ale často pri realizácii úloh plánu práce zostáva sama. Zasadnutia s rodičmi v tomto školskom roku boli 4 (november, január, apríl a jún). Vydarené boli  akcie Posedenie pod jedličkou a Fašiangový karneval. Je potrebné pritiahnuť i ďalších rodičov, pretože táto spolupráca sa potom odzrkadlí v lepších výchovno- vzdelávacích výsledkoch našich žiakov. Účasť rodičov bola na asi 70 %.

 

 

 b) Ostatné formy spolupráce

 

 1. Spolupráca s radou školy je na dobrej úrovni. Je však potrebné, aby rada školy zasadala plánovitejšie, aby sa mohla oboznámiť s úspechmi, ale i problémami školy na mieste a  pomohla ich riešiť.
 2. Spoluprácu s rodičovskou radou  je na dobrej úrovni.
 3. Spolupráca s Obecným úradom vo Vlachove bola v tomto školskom roku na veľmi dobrej úrovni.

 

 

 c) Odmeňovanie

          Odmeňovanie zamestnancov počas školského roka bolo podľa finančných možností školy. Odmeny boli za upratovanie po výmene strechy a okien a na konci školského roka v prenesených kompetenciách.

 

d) Oblasť kontrolnej a riadiacej

           Pre oblasť kontroly bol vypracovaný plán kontrol, ktorý bol zameraný na všetky oblasti života školy . Túto oblasť je  potrebné skvalitniť a viac-menej na kontrolu zostáva  riaditeľ sám. Každý zamestnanec by mal vykonávať svoju prácu zodpovedne a v rámci platného pracovného poriadku. Kontrola bola zameraná na kontrolu v ŠJ a MŠ. Počas školského roka sme uskutočnili 8 mesačných porád a  5  pedagogických rád.

 

 IV. Z á v e r

 

           Uplynulý rok  môžeme charakterizovať ako veľmi  úspešný aj keď vždy je čo zlepšovať. Udržiavame si dobrú úroveň v oblasti výchovy a vzdelávania, ale napriek tomu bude musieť dôjsť k jej zlepšeniu.

   V spolupráci so zriaďovateľom školy sa nám podarilo udržať chod školy bez väčších problémov a čo je významné výmena strechy a okien.  Nemáme žiadne dlhy a  nezaplatené faktúry.  

    Demografický vývoj obyvateľstva  v našej a susednej obci nie je veľmi priaznivý, ale počty žiakov  budú v nasledujúcich troch rokoch stúpať, čo bude mať priaznivý vplyv na financie v vprenesených  kompetenciách.

Do budúcna by sme si priali väčší záujem rodičov pri riešení problémov v škole a dostatok žiakov , ktorí sú zárukou dostatku finančných prostriedkov pre  školu.

    Za dosiahnuté výsledky vo VVP je potrebné poďakovať všetkým

pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a do ďalšej  práce zaželať dobré zdravie, veľa chuti, elánu a tvorivých  nápadov.

 

  Správa bola prednesená na zasadnutí pedagogickej rady  a rady školy dňa 30.09.2017.

 

 

                                                                   Mgr. Ľubomír Hlaváč

                                                              ..........................................................

                                                                    riaditeľ  ZŠ s MŠ

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlachovo
  SNP 239, Vlachovo 049 24
 • 0909 100 408
  058/7 959 130

Fotogaléria