Navigácia

Hodnotiaca správa

2017/2018

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Základná škola s materskou školou Vlachovo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

S   P   R   Á   V   A

o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na úseku ZŠ

v    školskom roku

 

 

2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                        

 

 

               

                                     - august  2018-                                  

 

1.   Základné identifikačné údaje.

2.   Počet žiakov.

3.   Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ:   

4.   Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov.

5.   Zameranie školy:

6.   Počet zamestnancov a kvalifikačné predpoklady.

7.   Ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy.

8.   Aktivity a prezentácia školy na verejnosti, projekty, do ktorých je škola zapojená. Chyba! Záložka není definována.

9.   Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou. Chyba! Záložka není definována.

10.   Priestorové a materiálno-technické podmienky školy.

11.   Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti školy (rok 2016) – viď. Súhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2016. Chyba! Záložka není definována.

12.   Vyhodnotenie plnenia cieľa určeného  v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk. rok 2015/2016 

13.  Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  v Materskej školy Vlachovo šk. roku 2015/2016 - príloha. Chyba! Záložka není definována.

14. Hodnotiaca správa o činnosti ŠKD v šk. roku 2015/2016- príloha

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Základné identifikačné údaje o škole

 

 

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) Vlachovo

 

2. Adresa školy: ZŠ s MŠ, SNP 239, 049 24 Vlachovo

 

3. Tel. číslo : 058/ 7959 130, 0909 100 408

 

4. Internetová a e-mailová adresa školy : www.zsvlachovo.edupage.sk 

                                                                    zsvlachovo@centrum.sk

 

5. Zriaďovateľ : Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo, tel. 058/7883270,

                           Starosta: Ing. Peter Pakes

 

6. Vedúci zamestnanci školy :

     - riaditeľ školy - Mgr. Ľubomír  Hlaváč – poverený riadením školy

     

    

 

7.  Údaje o rade školy : predseda: Mgr. Martina Gdovinová, ( v novembri 2017 p. farárka odstúpila z funkcie, RŠ nového predsedu zatiaľ nemá, za p. Gdovinovú nastúpila ako člen RŠ Martina Rokfalušiová), rada má 7 členov.

  Ďalšími poradnými orgánmi sú : pedagogická rada ( jej členmi sú všetci

                                                      pedagogickí zamestnanci školy)

                                                      rodičovská rada

                                                             

                                                                

8. Údaje o počte žiakov školy, triedach, triednictve :

 

     V školskom roku 2017/ 2018 chodilo do Základnej  školy vo Vlachove   19  žiakov.

     Z celkového počtu žiakov sú: 10 dievčatá a 9 chlapci                                        Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch:

1.      ročník     6 žiaci -

2.       ročník    4 žiaci - tr.  učiteľkou  bola Mgr. Ivana Kičurová

3.       ročník    6 žiaci -

4.       ročník    3 žiaci -

  

 

Počet žiakov oproti minulému školskému roku stúpol  z 15 žiakov na 19 žiakov.

Počet žiakov v ŠKD: 16         

Počet oddelení ŠKD: 1

Oddelenie ŠKD, v ktorom boli žiaci všetkých ročníkov viedla pani vychovávateľka  Mgr. Ivana Kičurová.

 

Štatistické údaje o počte žiakov

 

Školský rok  2017/2018

Ročníky

Triedy

Žiaci

Integrovaní žiaci

Základná škola

1.-4.

1

 19

1

ŠKD

1.-4.

1 odd.

 16

 

   

Povinne voliteľný  predmet etickú výchovu v tomto školskom roku vyučovala Mgr. Ivana Kičurová. Počet žiakov 3.

Povinne voliteľný  predmet náboženskú výchovu vyučovala pani  Mgr. Martina Gdovinová  farárka tunajšieho evanjelického úradu. Počet žiakov 16.

O poriadok školy  sa starala prevádzková zamestnankyňa, ktorá pracovala na plný pracovný úväzok ako upratovačka  a vo výdajni stravy  a to p. Šomšáková.

Pani  Jana Teplická mala na starosti mzdy a ekonomiku školy do septembra 2017, od októbra mzdy a ekonomiku nám na dohodu spracováva p. Zuzana Mikulíková, zamestnankyňa ZŠ Zlatá v Rožňave. Dovoz stravy z jedálne pri ZŠ s MŠ v N. Slanej sme zabezpečovali v spolupráci s OÚ v Gočove.

 

c) Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka

Pre  školský rok 2018/2019  sú do  1.ročníka zapísaní 5  žiaci, len z Vlachova a jeden žiak má na žiadosť rodičov odklad.

 

 Štatistické údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka 2018/2019

 

Zápis do 1. ročníka

5 žiaci prijatí

Odklad -  1 žiak

 

 

 

 

 

II. Hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov a plnenie úloh plánu práce

 

         Prípravu na školský rok 2017/2018 sme začali  po neúspešnom výberovom konaní s nechuťou. Výberové konanie , ktoré bolo dva týždne pred začiatkom roka bolo jednou členkou ovplyvňované a tým aj zmanipulované. Následne potom boli povymieňané zámky na budove školy, ktoré do dnešného dňa nebolo vysvetlené prečo? Prípravu na nový školský rok( 28.8.) sme začali bez riaditeľa školy    a bol ohrozený začiatok školského roka. Poverený riadením školy bol

 dňa 31.8. 2017 tak  ako predchádzajúce roky  p. Ľubomír Hlaváč,  hoci starosta obce ponúkal riadenie  školy , môžem to tak povedať hocikomu. Ktovie, kto by bol urobil a chválil rozvrhy hodín, úväzky pedagogických zamestnancov a ďalšie dôležité činnosti, mali za tento nerozvážny čin trpieť žiaci?

Školský rok sme   začali ako jednotriedna škola. V zmysle vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole sme predmet SJaL a už aj MAT  rozdelili na dve skupiny – 1.a 2. ročník a 3. a 4. ročník, aby sme uľahčili VVP učiteľom  a žiakom a dosiahli lepšie výchovno – vzdelávacie výsledky. Tým, že sme málotriednou neplno organizovanou školou a vyučovanie prebiehalo v ostatných predmetoch len v jednej  triede so všetkými štyrmi ročníkmi, bolo náročné prispôsobiť školský  vzdelávací program  s TVVP a rozvrhom hodín, ktorý by zohľadňoval túto skutočnosť. Najproblémovejšie sú september a október, pokiaľ sa žiaci zadaptujú na školu a zvyknú si na systém práce. Vyučovanie prebiehalo počas

Školského roka bez  väčších ťažkostí, obsah učiva bol prebratý v súlade s TVVP, učivo bolo pred každým polrokom zopakované a žiaci vypracovávali náročné školské úlohy, aby učitelia dostali obraz o úrovni vedomostí žiakov.

 

a) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

     K 29.06.2018 prospelo všetkých 19 žiakov. Znížená známka zo  správania nebola udelená.        

     V  školskom  roku  2017 / 2018  na návrh pedagogickej rady sme žiakov v  1.- 4. ročníku vo všetkých vyučovacích predmetoch hodnotili a klasifikovali známkami (vrátane všetkých výchovných predmetov) a povinne voliteľných predmetov.    

      Učivo v jednotlivých ročníkov a predmetov  bolo prebraté podľa tematicko- výchovnovzdelávacích plánov (TVVP) v súlade s  platnými učebnými plánmi a učebnými osnovami . Mali sme dostatok času na precvičenie a upevnenie učiva. Vo všetkých ročníkoch boli uskutočnené písomné previerky z predmetov matematika, slovenský jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda a anglický jazyk. Výsledky a hodnotenie písomných previerok sú zaznamenané v zápisnici s klasifikačnej porady- pedagogickej rady zo dňa 25.6.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky výstupných testov za šk. rok 2017/2018

 

Predmet

Ročník

Úspešnosť v %

Ø známka

SJL

1.

98%

1

 

2.

92%

1,5

 

3.

83%

2,3

4.

91%

1,3

diktát

 

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

 

1,66

2,33

2,66

M

1.

91,49%

1

2.

96%

1,0

3.

       A- 87%,

          A-1,3

4.

        A-83%,

A-2,0

geometria

 

1.

2.

3.

4.

-

   -

88,70%

   81,33%

-

   -

1,5

     2,33

 PRÍR

1.

100%

1

2.

90%

1,5

3.

87%

1,6

4.

97%

             1,0

VL

1.

-

-

2.

             98%

              1,0

3.

              92,%

1,3

4.

88%

 1,6

             

         ANJ                        3.                      58%                           3,33

                                         4.                      61%                           3,0                

 

 

Problémovým žiakom sme venovali počas  školského roka  veľkú pozornosť a v spolupráci s rodičmi sa pokúsili o zlepšenie ich VVV.  Talentovaných žiakov resp. žiakov s dobrými výsledkami sme sa snažili rozvíjať a  motivovať ich k stále lepším výsledkom v učení.

 

 

c) Celkové hodnotenie žiakov v školskom roku 2017/2018

 

Prospel s vyznamenaním: 61%

Prospel : 39 %

IVVP : jeden žiak

Neprospel: 0%

 

 

 

d) Údaje o dochádzke  žiakov do školy

 

Za celý školský rok vymeškali žiaci školy spolu1722hodín ( v minulom šk. roku  1053 hodín.) Priemer na jedného žiaka je  90,63 ( v minulom šk. roku 70,20 a dva roky predtým 60,68 hod.) Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené. V porovnaní s uplynulým rokom je to v priemere o 20 hodín viacej. Väčšina vymeškaných hodín bola z dôvodu chorobnosti žiakov, ale z dochádzkou nemôžeme byť spokojní.

 

 

 

 

e) Tabuľkový prehľad počtu vymeškaných vyučovacích hodín v šk. roku 2017/2018

 

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

D

CH

Vymeškané hod. I. polrok

Priemer na 1 žiaka

Vymeškané hod. spolu za triedy

Vymeškané hod. za II. polrok

Priemer na 1 žiaka

Vymeškané

hod. spolu za  celý rok

Priemer na 1. žiaka

I.

1.

6

4

2

223

37,16

 

264

44,00

      487

  81,16

2.

4

1

3

90

  22,50

 

183

45,75

273

  68,25

 

3.

6

3

3

311

51,83

 

380

   63,33

       691

115,16

4.

3

2

1

125

41,66

 

146

   48,66

       271

  90,33

Spolu

 

19

10

9

749

39,42

 

973

51,21

1722

  90,63

 

 

 

f) Počet zamestnancov

         

       Základná škola s materskou školou zamestnávala 8 zamestnancov, z toho 2 na materskom príspevku.  V súčasnosti máme zamestnaných na pracovnú zmluvu v MŠ 2 pedagogické zamestnankyne, 1 učiteľ ZŠ – riaditeľ školy,

1 asistent učiteľa + učiteľ ANJ + administratívna zamestnankyňa, 1 učiteľ NbV, 1 vychovávateľka ŠKD + učiteľka ZŠ a 1 nepedagogický prevádzkový zamestnanec (upratovačka - pom. kuchárka),

Pedagogickí zamestnanci ZŠ:

-  Mgr. Ľubomír Hlaváč, VŠ PdF Prešov UPJŠ, I. kvalifikačná skúška

-  Mgr. Miroslava Gotthard, VŠ PdF Prešov UPJŠ, na MP

   Mgr. Ivana Kičurová VŠ KU Ružomberok

-  Mgr. Martina Gdovinová, učiteľka NbV, UK Bratislava, Bohoslovecká fakulta

- Ing. Natália Jergová PhD., SPU Nitra, fakulta FEM a EU BA, PHF

Pedagogickí zamestnanci MŠ:

-         Mgr. Michaela Kostelníková, UKF Nitra

-         Michaela Dovcová , SPŠ Prešov na MP

-         Od 03.2017 Mária Klobušníková, SPŠ Levoča

 

g)  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

          V tomto školskom roku sme pokračovali v   kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. V spolupráci s MPC Košice absolvoval  kontinuálne vzdelávanie riaditeľ školy a to  funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré aj úspešne ukončil. P. učiteľky Kostelníková a Kičurová kontinuálne vzdelávanie neabsolvovali.

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

      Počas celého školského roka sme plnili úlohy stanovené v pláne práce základnej školy,  materskej školy a  ŠKD, ale reagovali sme aj na aktuálne ponuky akcií  v okolí. Môžem skonštatovať, že aj uplynuký školský rok bol bohatý na rôzne aktivity . Aj napriek tomu, že sme malá škola s nízkym počtom zamestnancov, uskutočnili sme množstvo aktivít, ktorými sme sa snažili spestriť vyučovací proces, a ktorých cieľom bolo zdokonaľovať a rozvíjať rozumové schopnosti žiakov, ich fantáziu, estetické cítenie, grafomotorické a pracovné zručnosti, prácu s PC, zdravý životný štýl, športové aktivity a zručnosti.

       septembri sme absolvovali Policajný deň v Rožňave, výstavu obrazov dolnozemských  maliarov v KD vo Vlachove, Deň lesov v Dobšinej a tvorivé dielne v GOS v Rožňave.  

V októbri sme  pripravili program pre seniorov - Úcta k starším a navštívili sme gočovskú rozhľadňu.

 V novembri sme sa ako Atletický oddiel pri ZŠ s MŠ zúčastnili Detskej atletiky v Moldave. V decembri sme navštívili  vianočné tvorivé dielne v GOS, pripomenuli sme si  mikulášske zvyky a mesiac sme zakončili prekrásnym programom na Vianočnej besiedke v kultúrnom dome za účasti rodičov a starých rodičov, pričom sme program obohatili už treťou prezentáciou z činnosti žiakov počas školského roka. Besiedka mala veľmi dobrý ohlas v širokej  verejnosti.

V januári  sme znovu navštívili GOS a absolvovali fašiangové tvorivé dielne, v Košiciach sme absolvovali druhé kolo Detskej atletiky a zúčastnili sa besiedky o prvej pomoci. Vo  februári sme  mali Deň mlieka a tradičný karneval v škole, kde sa žiaci  pod vedením p. vychovávateľky Ivany Kičurovej  dobre zabávali.

V marci sme mali výchovný koncert  Janko Hraško, zúčastnili sme sa okresného kola Pytagoriády,  kde žiak 4. ročníka Roman Tomašík sa umiestnil na veľmi peknom 3.mieste v rámci okresu. Spolu s rodičmi sme opäť pripravili  netradičné podujatie „ Čítame s rodičmi“  a navštívili sme Gemerskú knižnicu v RV.

V apríli sme si pripomenuli Deň Zeme a zúčastnili sa Detskej atletiky v Košiciach, kde sa mladší žiaci umiestnili na peknom 3. mieste.

V máji sme si pripomenuli kultúrnym programom Deň matiek. Tu patrí poďakovanie p. uč. Kostelníkovej , Klobušníkovej a Kičurovej, ktoré sa tomuto programu najviac venovali. Chlapci našej školy sa zúčastnili  v Rožňave na futbalovom turnaji McDonald cup, čo malo veľký motivačný vplyv  pre mladých futbalistov a opäť sme sa o niekoľko miest zlepšili.

Najbohatší na zážitky bol posledný mesiac jún.  MDD sme začali   ukážkou požiarnej techniky v spolupráci s obecnými hasičmi a pokračovali 2. ročníkom  Behu ulicami obce Vlachovo, ktorý mal opäť veľmi dobrý ohlas medzi verejnosťou. Žiaci sa potom zúčastnili Atletickej olympiády v Nižnej Slanej.  Posledný týždeň v škole bol poriadne nabitý. V pondelok absolvovali žiaci tvorivé dielne v GOS a učili sa vyrábať svadobné cestoviny gágoríky, v utorok  to bola atraktívna jazda zručnosti na  bicykloch spojená s vedomostným kvízom  , v stredu to bol nezabudnuteľný výlet do Čierneho Balogu, jazda vláčikom do Vydrovskej doliny  spojenú s prechádzkou v lesníckom skanzene, vo štvrtok to bola slaninkovo – klobásková opekačka na miestnom kúpalisku.

      Posledný deň školského roka patril slávnostnému ukončeniu školského roka za účasti rodičov a starostu obce, rozlúčke s našimi štvrtákmi a odovzdávaniu knižných darčekov a vysvedčení.

   

 

 

 

 

i) Údaje o projektoch

 

    V tomto školskom roku pokračujem v  projekte Kozmix , ktorý priniesol obohatenie nášho VVP a zaujímavou pútavou formou sme tento projekt využívali najmä na hodinách MAT a SJL, ale aj PRD, PRV, VLA .Pokračovali sme  aj v   projektoch  „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ , kde sme  získali interaktívnu tabuľu, notebook so softvérom, dataprojektor a ozvučenie učební a z projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva„ sme získali pre ZŠ interaktívnu tabuľu, notebook a dataprojektor  a pre MŠ sme získali interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú tlačiareň.

            

                               

  j) Výsledky Štátnej školskej inšpekcie v Košiciach

 

      V tomto školskom roku štátna školská  inšpekcia nebola.

 

 

9. Priestorové a materiálne podmienky školy

 

        Priestorové podmienky školy sú zatiaľ vyhovujúce vzhľadom na nízky počet žiakov v triedach. Škola bola postavená ako 5 triedna, v súčasnosti vyučujeme v 2 triedach a jedna trieda je využívaná na prípravu na vyučovanie v rámci  ŠKD v popoludňajších hodinách.  Táto trieda je viacúčelová.  Máme tam žiacku knižnicu, herňu Lega a hudobnú učebňu. Z kabinetu sme vytvorili počítačovú učebňu, kde je umiestnených  6 počítačov Infoveku.  V zimnom období sme presunuli niektoré počítače do druhej triedy a zaviedli sme tam internet a WIFI, ktoré nám pokrýva signálom už všetky učebne, vrátane materskej školy. V prízemnej časti budovy sa teraz nachádzajú 2 triedy, v

mesiacoch  (november až marec). Riešením by bolo vybudovanie telocvične, i keď problém čiastočne rieši aj multifunkčné ihrisko. Pozitívne je, že ihrisko je v areáli školy a môžu ho naši žiaci denne využívať.

 Stále nás trápi málo finančných prostriedkov na  nákup moderných učebných pomôcok. Prínosom bude využívanie interaktívnych tabúľ, dataprojektorov a notebookov.   

   S cieľom znížiť energetickú náročnosť by bola potrebná aj  výmena plynových kotlov a radiátorov a namontovanie termostatických ventilov na radiátori. Prínosom je nová strecha a okná na budove školy, keďže sme mali preplatky na plyne a elektrine a bolo nám vrátené okolo 700 eur.

 Škola disponuje rozľahlým vonkajším  priestorom, ktorý je potrebné udržiavať /kosenie, hrabanie, čistenie/.V spolupráci s obecným úradom sa nám darí udržiavať vonkajšie priestory vo veľmi dobrom stave.

 

10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

1.     Prenesené kompetencie v roku   2016        2017              2018

 

                                                   36 567    50 115          52 596              

- normatívne určené prostriedky :      36 567      43 718          47 125

 mzdy ,odvody, tovary a služby                                            

 vzdelávacie poukazy                                                                     608

 dopravné                                                                                       206

 asis. učiteľa                                                                                3 360

 soc. znevýhodnené prostr.                                                             150

 škola v prírode                                                                                  0  

 prísp. na učebnice                                                                           14

 havárie                                                                                                   

 

Spolu                                                               

 

 

Originálne kompetencie

Materská škola                                  26 680          26 595,00

Školská výdajňa jedla                       17 290          17 290,00

ŠKD                                                     9 260           9 260,00

Spolu                                                 53 230         53 145

Spolu ZŠ + OK                                          101 306           113 290   ( 83021,00 )                                                        

 

Predpokladáme, že finančné prostriedky na prenesené kompetencie na tento rok budú postačovať  ale naďalej bude potrebné maximálne šetriť na energiách a to sa bude bytostne dotýkať každého zamestnanca . Nemáme neuhradené faktúry.

 2. Iné príjmy (príjmy za energie zo školského bytu 400 eur)

3. Za vzdelávacie poukazy dostaneme  288 eur a budú použité na

dofinancovanie mimoškolskej záujmovej činnosti – športovo-turistického krúžku.

4. Od rodičov ZŠ získava finančné prostriedky na dofinancovanie nákladov na prevádzku ŠKD 5 eur mesačne na žiaka.

5. Na  MŠ prispievajú rodičia 6 eur mesačne na dieťa.

 

 

 

 

11. Úlohy plánu práce na tento školský rok

 

        Úlohy plánu práce školy na tento školský rok boli rozpracované do oblasti riadenia, práce triednych učiteľov a ŠKD. Zohľadňovali hlavné úlohy vyplývajúce z POP MŠ  v oblasti výchovy a vzdelávania. Tieto úlohy sa priebežne plnili a boli vyhodnocované na mesačných poradách a pedagogických radách ( viď. zápisnice).

 

a)    Klady a nedostatky práce školy

Klady:

·        Kvalifikovanosť, odbornosť pedagogických zamestnancov

·        dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov

·        dostatočné priestorové podmienky školy,

·        vyhovujúce tiché prostredie

·        zodpovedné  plnenie učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacích štandardov

·        trieda s nízkym počtom  žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného  prostredia,

·        dobrá spolupráca s materskou školou, ktorá je v tej istej budove 

·        výchova k čitateľským a recitačným zručnostiam žiakov

·        výchova k ľudovým tradíciám

 

 Nedostatky:

                                         

·        chýbajúca telocvičňa

·        slabá vybavenosť modernými učebnými  pomôckami, je potrebné zakúpiť v nasledujúcich dvoch rokoch cca 10 – 12 PC.

 

 

 

 

 

  III. Oblasť spolupráce

 

a)    Oblasť spolupráce s rodičmi

         Túto oblasť môžeme hodnotiť  v ostatnom čase ako  dobrú, napriek tomu ale každým rokom akoby klesal záujem rodičov o školu. Vrátim sa k výberovému konaniu na riaditeľa školy RZ. Predsedníčka RŠ, ktorá bola zvolená do rady školy za rodičov , napriek deklarovaniu , že s prácou riaditeľa školy je spokojná, zrejme podľahla nátlaku ďalšieho rodiča a hlasovala pri výberovom konaní ,tak ako hlasovala. Rodičia na prvom zasadnutí pri príležitosti I. štvrťroka však z 90 % deklarovali podporu riaditeľovi školy, čo viedlo k demisii predsedníčky RŠ. Zopár rodičov je v posledných rokoch nespokojných poviem tak so všetkým. Majú veľa rečí o tom ako by to oni robili a ako to zle robia pedagógovia školy. Miesto toho , aby nedostatky, ktoré sa môžu v našej práci vyskytnúť riešili otvorene a bez subjektívnych názorov a pocitov, tak sa snažia riešiť veci ohováraním a osočovaním pedagogických zamestnancov ako aj riaditeľa školy.  Zasadnutia s rodičmi v tomto školskom roku boli 4 (november, január, apríl a jún). Vydarené boli  akcie Posedenie pod jedličkou a Fašiangový karneval, Čítame spolu s rodičmi ale aj iné. Je potrebné pritiahnuť i ďalších rodičov, pretože táto spolupráca sa potom odzrkadlí v lepších výchovno- vzdelávacích výsledkoch našich žiakov. Účasť rodičov bola asi 70 %.

 

 

 b) Ostatné formy spolupráce

 

1.     Spolupráca s radou školy  po augustovom výberovom konaní nebola takmer žiadna. Cestou starostu obce predostreli nespokojné členky RŠ svoje požiadavky, ale neprišli ich prerokovať resp. nepozvali riaditeľa školy na zasadnutie RŠ  a RŠ tohto školského roka už nezasadala ? Už asi nie je potrebné nič riešiť. Je však potrebné, aby rada školy zasadala plánovitejšie, aby sa mohla oboznámiť s úspechmi, ale i problémami školy na mieste a mohli sme  ich spoločne riešiť. Riaditeľ školy nie je vo funkcii nato ,aby vytváral nepriateľské nálady voči rodičom ako sa to snažia niektorí rodičia už niekoľko rokov voči pedagógom školy.

2.     Spoluprácu s rodičovskou radou  je na dobrej úrovni.

3.     Spolupráca s Obecným úradom vo Vlachove bola v tomto školskom roku na veľmi dobrej úrovni.

 

 

 c) Odmeňovanie

          Odmeňovanie zamestnancov počas školského roka bolo podľa finančných možností školy. Odmeny dostali  pedagogické zamestnankyne MŠ. Ďalšie odmeny sa budú riešiť podľa finančných možností školy.

 

d) Oblasť kontrolnej a riadiacej

           Pre oblasť kontroly bol vypracovaný plán kontrol, ktorý bol zameraný na všetky oblasti života školy . Túto oblasť je  potrebné skvalitniť a viac-menej na kontrolu zostáva  riaditeľ sám. Každý zamestnanec by mal vykonávať svoju prácu zodpovedne a v rámci platného pracovného poriadku. Kontrola bola zameraná na kontrolu v ŠJ a MŠ. Počas školského roka sme uskutočnili 8 mesačných porád a  5  pedagogických rád.

 

 IV. Z á v e r

 

           Uplynulý rok  môžeme charakterizovať ako veľmi  úspešný aj keď vždy je čo zlepšovať. Udržiavame si dobrú úroveň v oblasti výchovy a vzdelávania, ale napriek tomu bude musieť dôjsť k jej zlepšeniu.

   V spolupráci so zriaďovateľom školy sa nám podarilo udržať chod školy bez väčších problémov Nemáme žiadne dlhy a  nezaplatené faktúry.  

    Demografický vývoj obyvateľstva  v našej a susednej obci nie je veľmi priaznivý, ale počty žiakov  budú v nasledujúcich dvoch rokoch stúpať, čo bude mať priaznivý vplyv na financie v prenesených  kompetenciách. V ďalšom školskom roku( 2019/2020) je možné, že naša škola bude opäť dvojtriedna.

Do budúcna by sme si priali väčší záujem rodičov pri riešení problémov v škole a dostatok žiakov , ktorí sú zárukou dostatku finančných prostriedkov pre  školu.

    Za dosiahnuté výsledky vo VVP je potrebné poďakovať všetkým

pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a do ďalšej  práce zaželať dobré zdravie, veľa chuti, elánu a tvorivých  nápadov.

 

  Správa bola prednesená na zasadnutí pedagogickej rady  a rady školy dňa 30.08.2018.

 

 

                                                                   Mgr. Ľubomír Hlaváč

                                                              ..........................................................

                                                                    riaditeľ  ZŠ s MŠ

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vlachovo
    SNP 239, Vlachovo 049 24
  • 0909 100 408
    058/7 959 130

Fotogaléria