Navigácia

Výchovný plán

Výchovný program ŠKD

 

 

 Základná  škola  s  materskou  školou,  SNP  239,   049 24  Vlachovo

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovný program ŠKD

Názov výchovného programu: VŠETKOVEDKOVIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Šk. rok: 2018/2019

 

 

OBSAH

 

 1. Identifikačné údaje
 2. Poslanie školského klubu detí
 3. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy
 4. Metódy a formy výchovy a vzdelávania
 5. Tematické oblasti výchovy ŠKD
 6. Výchovný plán ŠKD
 7. Materiálne, personálne a ekonomické podmienky
 8. BOZP
 9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

            9.1.  Hodnotenie výchovných výsledkov žiakov žiakov

            9.2.  Hodnotenie pedagogických zamestnancov

            9.3.  Hodnotenie školy

10.Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

11.  Výchovné štandardy ŠKD

12.  Výchovné osnovy ŠKD

 

 

1. Identifikačné údaje

 

Názov školy :                                     Základná škola s materskou školou Vlachovo

Adresa:                                              SNP 239, 049 24 Vlachovo

IČO:                                                   35546727

Riaditeľ školy:                                   Mgr. Ľubomír Hlaváč

Koordinátor pre tvorbu ŠVP:             Mgr. Ľubomír Hlaváč

Spoluautori ŠVP:                             vychovávateľka ŠKD v ZŠ s MŠ

Kontakt :                                         tel.: 0911 570 904

Zriaďovateľ:                                      Obec Vlachovo

Adresa:                                             SNP 239,  049 24 Vlachovo

              

Forma výchovy a vzdelávania

Celodenná

Výchovný jazyk

Slovenský

Druh školského zariadenia

Štátne

Dátum prerokovania v pedagogickej  rade školy

15. 9. 2018

Dátum prerokovania v rade školy

 

Platnosť výchovného programu

1. september 2018 - 31.augusta 2019

 

                                                                                 

                                                                                                    –––––––––––––––––––

                                                                                                     Podpis riaditeľky školy

2. Poslanie školského klubu

  

Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania.

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v školskom klube detí. Výchovu mimo vyučovania chápeme ako čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov- vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní.

Vo výchovno - vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie. Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov.

V školskom klube detí ( ŠKD) budeme uznávať tieto hodnoty :

·        sloboda

·        ľudskosť

·        vzdelanie

 

Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv

a povinností.

 

Sloboda pre nás znamená:

 

·        Každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu

·        Nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých

·        Každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k ním ohľaduplne

·        Každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD

·        Všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v školskom klube detí

·        Každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme

·        Každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky

 

 Ľudskosť pre nás znamená:

 • Konáme a myslíme bez predsudkov
 • Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie
 • Každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne
 • Každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí
 • Každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve                   

            pohlaví, pôvode

 • Každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať

 

Vzdelaniepre nás znamená:

 

 • Každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách a záujmovej      

            činnosti v ŠKD

 • Každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich
 • Každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti        

            ostatným, nebráni im

 

Školský klub detí ponúka:

 

Ø      záujmovú činnosť

Ø      zdravý životný štýl

Ø      primeranú komunikáciu

Ø      rovnosť príležitostí

Ø      toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru

Ø      sebamotiváciu

Ø      integritu osobnosti

Ø      bezpečnosť

Ø      priateľstvo

Ø      estetické prostredie

Ø      podporu tímovej spolupráce

Ø      rozmanitý program

Ø      rovnosť príležitostí

 

Dobrý výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich záujmov a poznania vekových osobitostí.

Cieľom práce vychovávateliek v ŠKD je vychovať harmonicky rozvinuté dieťa.

 

Výchova a činnosť v školskom klube detí v našej škole sa delí na:

 

v     rekreačná činnosť

v     odpočinková činnosť

v     záujmová činnosť

v     príprava na vyučovanie

 

Rekreačná činnosť

 

Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku na školskom dvore, ihrisku, preliezkach. Táto činnosť je skutočne výdatná zaraďujeme ju už pri prejave strednej únavy, pomáha žiakom odreagovať sa odstrániť únavu. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu.

Pri rekreačnej činnosti využívame formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne

športy, hry a zábavy, hry v miestnosti, prechádzky do blízkeho okolia školy, vychádzky do prírody.

 

 

Odpočinková činnosť

 

Odpočinkovú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševnenenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku žiakov je voľba činnostisamotným žiakom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohouvychovávateľky je dbať na to, aby zvolená činnosť bola skutočne pokojnáa uskutočňovala sa v príjemnom a bezkonfliktnom prostredí. V takomto prostredí sa žiaci môžu: hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať detské knihy a časopisy, venovať sa čítaniu prípadne takým zábavám ako sú výmeny zberateľských predmetov , okrem toho môže prebiehať aj počúvanie CD nahrávok, premietanie video rozprávok, hry na koberci, neformálna beseda so žiakmi, oddychovanie pri relaxačnej hudbe.

 

Záujmová činnosť

 

Záujmová činnosť dáva žiakom možnosť poznávať rozličné športové, dopravné, výtvarné, hudobné a iné vzdelávacie aktivity. Tieto činnosti pomáhajú rozširovať priestor a rozvíjať nadanie a záujmy žiakov vzhľadom na ich individuálne psychomotorické osobitosti , sú nevyhnutnou podmienkou ich zdravého vývoja.

 

 

Príprava na vyučovanie

 

Vzhľadom na to, že rodičia si žiadajú aby deti prichádzali domov s napísanými domácimi úlohami, vychovávateľka sa venuje tejto činnosti zodpovedne. Pomáha, kontroluje správnosť a úhľadnosť napísaných úloh.

 

 

3. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

 

Hlavným cieľom výchovno - vzdelávacieho procesu v ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Nadväzujú na základné kľúčové kompetencie žiakov, ktoré obsahuje Školský vzdelávací program našej školy. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD. Dieťa v ŠKD si osvojí kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.

Cieľom výchovného programu ŠKD je rozvíjať tieto kľúčové kompetencie:

 

1. Kompetencie k učeniu

2. Kompetencie k riešeniu problémov

3. Kompetencie komunikačné

4. Kompetencie sociálne a interpersonálne

5. Kompetencie pracovné

6. Kompetencie občianské

7. Kompetencia kultúrna

8. Kompetencie k využívaniu  voľného času

 

   1. Kompetencie k učeniu:

 

     vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov

     samostatne pozorovať, experimentovať a z výsledkov vyvodzovať závery

     poznávať zmysel a cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, zhodnotiť svoje

              výsledky

     vyhľadávať a triediť informácie, využívať v procese učenia

     prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie

     rieši nové, neznáme úlohy a situácie

     zúčastňuje sa vedomostných súťaží

     prejavuje záujem o nové informácie

 

2. Kompetencie k riešeniu problémov:

 

   rozpoznať a pochopiť problém, premýšľať o jeho príčinách a naplánovať spôsob

            riešenia     

            vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, objavovať rôzne varianty

    riešenia

   samostatne riešiť problémy

   aplikovať riešenie problémov v podobných situáciách

   obhajovať svoje rozhodnutia

   overovať prakticky správnosť riešenia problémov

 

3. Kompetencie komunikačné

 

     formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vyjadrovať sa výstižne a

                            súvisle v písomnom a ústnom prejave

     zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor     

                    vypočuje si opačný názor     

                   rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT

     prijíma spätnú väzbu

 

 

4. Kompetencie sociálne a interpersonálne

 

     pomenuje svoje potreby, city a pocity

     zvládne jednoduché stresové situácie

     vlastným postupom rieši jednoduché konflikty     

     presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti

     rešpektuje úlohy skupiny

     efektívne spolupracuje v skupine

     uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením

     uvedomuje si potreby ostatných detí

     poskytne pomoc alebo pomoc privolá

    

5. Kompetencia pracovná

 

     prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh     

     plánuje a hodnotí svoje činnosti

     prijíma nové informácie a poznatky

     dokončí prácu

     kultivuje svoju vytrvalosť

     plní si svoje povinností

     ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život

     rozvíja manuálne zručnosti

 

6. Kompetencia kultúrna

 

      pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu

      rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie

      rešpektuje iné kultúry a zvyky

      prijíma kultúrne podnety

      je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

      ovláda základy kultúrneho správania

      kultivuje svoj talent

 

 

 

6. Kompetencie k tráveniu voľného času

 

      rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času

      rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach

      posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie

      rozvíjať schopnosť pracovať v kolektíve

      orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy

 • rozvíjať poznatky a zručnosti získané na vyučovaní prostredníctvom vhodných metód práce v čase mimo vyučovania
 • zabezpečiť bezpečnú relaxačnú a rekreačnú činnosť  detí vo voľnom čase
 • kvalitnou, pestrou a kreatívnou prácou rozvíjať záujmy a nadanie žiakov
 • zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa, motivovať ho k aktívnej účasti na svojom rozvoji
 • výchovnú prácu zamerať na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia, na poznávanie obce a regiónu
 • zmysluplnou činnosťou rozvíjať všetky klúčové kompetencie stanovené vo výchovno-vzdelávacom programe školy
 • Rozvíjať kompetencie detí získané vo výchovno- vzdelávacej činnosti v škole.
 • Vytvoriť podmienky pre rozvoj osobnosti každého dieťaťa.
 • Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti.
 • Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
 • Vytvoriť podmienky pre rozvoj – individuálnych schopností dieťaťa, individuálnych záujmov dieťaťa, talentu dieťaťa.

 

Hlavnou  činnosťou v ŠKD je však nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania.Vzhľadom na to, že patríme medzi vidiecke školy, ktorých sa dotýka neustály pokles počtu zapísaných žiakov do 1. ročníka, stáli sme sa málotriednou školou a zápasíme s každoročným poklesom finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Aj napriek tomu, sa snažíme deťom  a rodičom maximálne zabezpečiť starostlivosť o zverené detí. Poskytnúť im plnohodnotnú výchovu a vzdelávanie, vytvárať dobré podmienky na zmysluplné trávenie času mimo vyučovania. Dôkazom toho je aj veľký záujem rodičov prihlásiť na začiatku školského roka detí do ŠKD, pretože majú istotu, že je o ich detí dobre postarané.

V budúcnosti plánujeme orientovať sa činnosť, ktorá bude zameraná na tvorbu a realizáciu projektov, ktoré pomôžu finančne a materiálne vylepšiť podmienky školy a takto zvýšovať úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Zároveň pokračovať už v rozbehnutých projektoch. Naďalej spolupracovať s CVČ v Dobšinej, ktorá nám pomáha pri poskytovaní svojich pracovníkov pri vyučovaní anglického jazyka v rámci záujmovej činnosti našich žiakov a ponúka možnosti využitia voľného času našich detí v rámci svojich aktivít. Nebránime sa ani spolupráci s inými inštituciámi, ktoré nám ponúkajú aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času detí ( ZUŠ v Dobšinej, Kultúrno-spoločenské centra v Dobšine, Rožňave, knižnice, obecné úrady a pod.)

 

 4. Metódy a formy výchovy a vzdelávania

 

Výchova a  vzdelávanie, ktoré zabezpečujeme v našom ŠKD, vyplýva predovšetkým z potrieb detí a ich rodičov vyplniť popoludňajší čas. Je orientovaná predovšetkým na rozvoj detí, ich komunikáciu s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.

Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna,

skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

 

 

 4.1.Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:

 

 • pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním
 • experimentovanie
 • hra, individuálna práca
 • vlastná tvorba, aktivizujúce hry
 • práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“
 • samostatné a skupinové riešenie problémov
 • hodnotenie, sebahodnotenie

 

4.2.Metódy používané pri riadenej činnosti:

 

 • rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,
 • vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,
 • rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,
 • prezentácia výsledkov

 

4.3.Formy práce pri spontánnej činnosti:

 

 • odpočinok, čítanie kníh a časopisov
 • tematické hry (domov, rodina, škola doprava...)
 • konštruktívne hry so stavebnicou
 • stolné hry, skladanie obrázkov
 • voľné kreslenie, omaľovávanky, doplňovačky
 • dramatizácia rozprávky

 

4.4.Formy práce pri činnosti riadenej:

 

 • vychádzky s pozorovaním
 • technické práce s rôznymi druhmi materiálu
 • ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník
 • besedy
 • práce s knihou
 • súťaživé hry, didaktické hry
 • hudobne pohybové hry
 • TV chvíľky
 • športové hry
 • výukové programy na PC

   Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie.

 

Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa:

 

 • požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí
 • požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe vlastného záujmu a dobrej motivácie
 • požiadavka záujmovosti , s prvkami pestrosti
 • požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné

          všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na

          ich realizácií aj hodnotení

 • požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj

          po hodnotení ukončenej činnosti

 • požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím

 

 

 Obsah výchovnej práce

 

Obsah výchovnej práce nadväzuje na výuku v škole, rozvíja, prehlbuje a upevňuje vedomosti detí. Deti sa snažia objavovať veci z iného uhla pohľadu, získané vedomosti analyzovať, dávať ich do súvislostí, riešiť nové situácie, problémy. Deti získavajú:

 • zručnosti a návyky, základy komunikácie
 • rozvíjajú poznanie, že aj keď sme odlišní, musíme si rozumieť
 • máme svoje práva ale aj povinnosti
 • svojujú si pravidlá spoločenského správania
 • pracujú v kolektíve, mladší sa učia od starších
 • rozvíjajú svoje vnútorné kvality
 • budujú si hodnotový systém
 • pestujú zdravý životný štýl

V programe ŠKD je uplatňovaný integrovaný prístup plánovanej činnosti, námety

sú združované do tematických blokov.

 

 

5. Tematické oblasti výchovy ŠKD

 

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

-         vzdelávacia

-         spoločensko-vedná 

-         pracovno-technická

-         prírodovedno-environmentálna

-         esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)

-         telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

     Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.

 

     Vzdelávacia oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie

     rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

     získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

     získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

     Spoločensko-vedná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     spolurozhodovať o živote v skupine

     rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

     prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

     prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

     pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

     posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

     kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

     vyjadrovať svoj názor

     vedieť vypočuť opačný názor

     využívať všetky dostupné formy komunikácie

     rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

     vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty

     poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

     Pracovno-technická oblasť

    Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

     rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

     vedieť  spolupracovať so skupinou

     rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

     získavať základy zručností potrebných pre praktický život

     získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

     rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

     Esteticko-výchovná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

     rozvíjať základy vzťahu k umeniu

     rozvíjať talent a špecifické schopnosti

     rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

     prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

     podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení

     objavovať krásu v bežnom živote

 

     Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     kultivovať základné hygienické návyky

     rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

     pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog

     pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

     pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

     poznať základné princípy zdravého životného štýlu

     rozvíjať športový talent a schopnosti.

 

 

        6. Výchovný plán ŠKD

 

Tematické oblasti výchovy:

 

 

 

Názov tematických oblastí výchovy:

 

Počet-výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých  oddeleniach ŠKD: 6

 

I. odd.

 

Vzdelávacia oblasť

 

180

 

Spoločensko-vedná oblasť

 

36

 

Pracovno-technická oblasť

 

36

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

 

36

 

Esteticko-výchovná oblasť

 

36

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Materiálne, personálne a ekonomické podmienky(zákon č. 245/2008)

    

7.1. Materiálne podmienky:

 

 • školský klub má svoju miestnosť, činnosť môže prebiehať  po skončení

           vyučovania v učebni, ktorá je vyhradená pre ŠKD, alebo sa môže využívať

          aj trieda ak ide o prípravu žiakov na vyučovanie (písanie domácich úloh)

 • hygienické zariadenia sú k dispozícii žiakom a nachádzajú sa na tom istom

          poschodí  ako je miestnosť pre ŠKD

 • nábytok v triedach ŠKD je vhodný a rozmiestnený tak, aby vyhovoval tak individuálnej ako aj skupinovej práci, priestory sú vybavené odpočinkovými kobercami
 • prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami žiakov
 • dispozícii majú žiaci spoločenské hry, knihy, stavebnice Lego Dacta, výtvarný materiál, hudobné pomôcky a klavír
 • hračky a športový materiál  dopĺňame podľa potreby
 • v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa, školská knižnica, priľahlé

          asfaltové a trávnaté  ihrisko, multifunkčné ihrisko, preliezky v areáli školy

 • v rámci rekreačných poldní v zimnom obdodí ako prevenciu proti chorobám

          dychacieho ústrojenstva je možnosť využitia sauny

 • pomôcky pre prácu v ŠKD sú zakupované podľa potreby a podľa finančných možnosti školy z rozpočtu školy, vzdelávacích poukazov, resp. kultúrných poukazov pridelených škole

Vzhľadom na analýzy materiálnych, priestorových, technických a personálnych podmienok školy možno definovať slabé a silné stránky nášho ŠKD.

Silné stránky:

• vhodné prostredie na rekreačnú a relaxačnú činnosť

      • dobré priestorové vybavenie školy

• dobré personálne zabezpečenie výchovy v ŠKD

     • osobnostný rozvoj každého žiaka v prospech jeho osobnostného maxima

• zabezpečenie náväznosti predškolskej výchovu na školskú prácu

• environmetálne zameranie školy

• možnosť využívania sauny v rámci pobytu v ŠKD

• zabezpečenie stravovania žiakov

• zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno- 

  vzdelávacími potrebami

 

 • Slabé stránky

 

      • klesajúci počet žiakov školy

• nedostatok finančných prostriedkov na zlepšenie materiálneho vybavenia ŠKD

• možnosť vytvoriť len jedno oddelenie ŠKD, v ktorom sú detí so všetkých

  ročníkov a tým sa práca stáva náročnejšou pre vychovávateľku

 

 

7.2. Personálne podmienky:

 

 • v školskom klube pracuje 1 kvalifikovaná vychovávateľka, ktorá si dopĺňa pracovný úväzok vyučovaním výchovných predmetov
 • vytvára deťom bezpečné a komunikatívne prostredie
 • pripravuje pestrý výchovný program podľa plánu
 • dbá o dodržiavanie školského poriadku a prevádzkového poriadku ŠKD
 • plánovanou činnosťou rozvíja všetky kľúčové kompetencie detí stanovené vo

     výchovnom   programe

 • udržuje s rodičmi kontakt, rieši s nimi vzniknuté problémy
 • spolupracuje s inými inštitúciami ( CVČ v Dobšinej, zriaďovateľ a pod.)

 

7.3. Ekonomické podmienky:

 

 • školský klub je financovaný z rozpočtu školy z  originálnych kompetencií, ktoré schvaľuje a prideľuje zriaďovateľ na základe návrhu riaditeľky školy
 • rodičia na základe VZN obce prispievajú na činnosť ŠKD sumou 2 € mesačne, ak sa tento poplatok VZN obce a rozhodnutím riad. školy nezmení
 • finančné prostriedky sú čerpané z rozpočtu pre ŠKD v priebehu celého školského roka
 • na prevádzkové náklady ŠKD sú použité aj finančné prostriedky zo vzdelávacích  poukazov pridelených na žiakov ZŠ
 • vzhľadom na pridelené finančné prostriedky zriaďovateľom je potrebné maximálne šetriť, pretože tieto prostriedky pokrývajú len základné prevádzkové náklady ŠKD a nie je možné modernizovať a zariaďovať prostredie ŠKD podľa našich predstáv.

 

 

8. BOZP

 

Školský klub detí prostedníctvom vedenia školy a vychovávateľky  zodpovedá za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických zásad a ochranu ich fyzického a duševného zdravia v čase ich pobytu v klube.

Podmienky pre bezpečné pôsobenie:

 • priestory ŠKD sú na poschodí školy, v blízkosti hygienických zariadení a spĺňajú bezpečnostné a hygienické predpisy
 • miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s tečúcou vodou
 • s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací

          deň a priebežne pred rôznymi akciami, poučenia sa zaznamenávajú do

          pedagogickej dokumentácie

 • pre deti a vychovávateľku  je spracovaný Vnútorný poriadok  ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste v priestoroch ŠKD a v zborovni školy, ktorý sú povinní dodržiavať
 • v prípade úrazu je deťom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch bude kontaktovaný rodič, prípadne lekár, úraz musí byť zadokumentovaný v knihe úrazov
 • školský klub  svojim prostredím zabezpečuje ochranu detí pred násilím, šikanovaním a všetkými patologickými javmi
 • dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a naplňovanie potrieb dieťaťa
 • všetky deti niesú stravníkmi školskej jedálne, preto je potrebné zistiť, ktoré deti budú obedovať doma a priestory školy môžu opustiť len v prípade súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý oznámi túto skutočnosť riaditeľstvu školy a preberie tak zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa a čase obeda
 • podrobnosti o bezpečnom  odchode dieťaťa z ŠKD sú uvedené vo vnútornom poriadku ŠKD resp. v zápisnom lístku dieťaťa

 

 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

9.1.  Hodnotenie výchovných výsledkov žiakov

9.2.  Hodnotenie pedagogických zamestnancov

9.3.  Hodnotenie školy

 

9.1. Hodnotenie výchovných výsledkov práce žiakov

 

    Cieľom hodnotenia výsledkov deti v školskom klube je:

 • poskytnúť im a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky
 • zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami
 • dbať na to, aby sa prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné
 •  hodnotiť  na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sa sleduje vývoj dieťaťa
 • odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania
 • pri hodnotení výsledkov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, a návrh opatrení ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

 

9.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov ŠKD

 

Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických zamestnancov školského klubu budeme používať tieto metódy:

 • Pozorovanie (hospitácie)
 • Rozhovor
 • Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho

      vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

 • Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).

 

 Kontrolná činnosť bude prebiehať v súlade  s plánom kontrol, ktorý je súčasťou Plánu práce školy pre príslušný školský rok.

 

9.3. Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia ŠKD je, aby deti a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené.  Aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

 

Pravidelne monitorujeme:

 • Podmienky na výchovu
 • Spokojnosť s vychovávateľkami
 • Prostredie – klíma školy
 • Úroveň podpory a starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Kritériom pre nás je:

 • Spokojnosť detí, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • Dotazníky pre žiakov a rodičov
 • SWOT analýza

 

 

 

10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických

   zamestnancov

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  má veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Je súčasťou ročného plánu školy.

 

Tento systém má tieto ciele:

 

 • Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.
 • Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a

         vzdelávať) pedagogických zamestnancov.

 • Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,

          vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti

 • Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti  pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba

          pedagogickej dokumentácie, atď.

 • Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
 • Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie

 

ĎVPZ v súlade s platnou legislatívou by mal rešpektovať tieto princípy:

 

 • Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a

          odborného zamestnanca školy.

 • Každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho

          vzdelávania za rovnakých podmienok.

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD

 

 

11. Výchovné štandardy ŠKD

 

 Vzdelávacia oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Gramatické a matematické cvičenie

Samostatne  písať úlohy

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie

Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Rozvíjať získané poznatky

 

Spoločensko-vedná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD

Spolurozhodovať o živote v skupine

Prejavy úcty k rodičom a ostatným  ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty v oddelení/záujmovom útvare

Asertivita, asertívne správanie

Obhajovať svoje názory

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

Vypočuť si opačný názor

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať  úctu k rodičom, starším

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej  rodine

Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

 

 

 

Pracovno-technická oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Spolurozhodovať o živote v skupine

Pracovať v skupine

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Vedieť   spolupracovať so skupinou

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti spolupráca

Rozvíjať základy manuálnych a technických  zručností

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

Získavať základy zručností potrebných  pre praktický život

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Poznať základné princípy ochrany životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

Esteticko-výchovná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Hudba, výtvarné umenie, tanec

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia

Byť otvorený k tvorivej činnosti

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Ovládať základné  hygienické návyky

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne loptové hry

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,  alkoholu a iných drog

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období 

Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu

Záujmová činnosť, športová súťaž

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

 

12.   Výchovné osnovy ŠKD

 

Vzdelávacia oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

Rozvíjať autonómnosť v  príprave na vyučovanie

Domáce úlohy

Individuálny prístup

Tréning

Motivácia

Vysvetlenie

Zábavné didaktické hry

 

 

180 hod.

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Motivačné hodnotenie

Modelové situácie

Prezentácia

 

Získavať nové poznatky a informácie

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiou a slovníkom, sebavzdelávanie

Individuálny prístup

Aktivizácia

Brainstor-ming

Riešenie nových úloh

Prezentácia

 

Rozvíjať získané poznatky

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Individuálny prístup

 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

Obhajovať si svoj názor

Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky

 

Vysvetlenie

Povzbudenie

Hranie rolí

Hry na presadzovanie

Aktivačné hry

 

 

36 hod.

Vypočuť si opačný názor

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

Dramatizácia

 

Spolurozhodovať o živote v skupine

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Aktivizácia

Kooperačné hry

Hry na dôveru

Hranie rolí

 

Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Emócie,  prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti,

trpezlivosť,

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Dramatizácia

Hranie rolí

Hry na úprimnosť

Hry na vciťovanie

 

 

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia

Individuálny prístup

Film

Rozprávka

Hranie rolí

Hry na vciťovanie

 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Rozprávka

Hry na vciťovane

Hranie rolí

 

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,  diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Brainstor-ming

Hry na riešenie konfliktov

Hry na dôveru

Hry na sebapresadzovanie

 

Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Výtvarná práca

Tvorivá dielňa

Film

Rozprávka

 

Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Hranie rolí

Dramatizácia

Kurz

 

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

Individuálny prístup

Braisntor-ming

Tréning

Vlastná práca

Prezentácia

Riešenie úloh

 

Rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia

spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

 

Vedieť samostatne  a kriticky riešiť jednoduché konflikty

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Hry na riešenie konfliktov

Hranie rolí

Dramatizácia

 

Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky,

problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Individuálny prístup

Hranie rolí

Dramatizácia

Sociálne hry

Výtvarná práca

Film

Rozprávka

 

 

 

Pracovno-technická oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Tréning

Hodnotenie

 

 

36 hod.

Vedieť si samostatne  vytýčiť jednoduché osobné ciele

Sebahodnote-nie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase: minulosť,  prítomnosť,

budúcnosť

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Rozhovor

Hranie rolí

Sociálne hry

Hry na

sebapresadzovanie

Vychádzka

Exkurzia

 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Individuálny prístup

Rozhovor

Tréning

Vysvetlenie

Hodnotenie

Hry na dôveru

Vlastná práca

Projekt

 

Vedieť spolupracovať so skupinou

Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Individuálny prístup

Motivácia

Kooperačné hry

Spoločné podujatia

Besiedka

Súťaž

 

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti,

spolupráca

Individuálny

prístup

Povzbudenie

Vysvetlenie

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

Záujmový krúžok

Vlastná práca

Výstava prác

Besiedka

 

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti

Individuálny prístup

Tréning

Povzbudenie

Aktivačné hry

Vlastná práca

Výstava

Besiedka

 

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Brainstor-ming

Tvorivá dielňa

Kooperačné hry

Vlastná práca

Prezentácia

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Ekologické hry

 

          36 hod.

Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Prezentácia

 

Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

 

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu

 

 

 

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

 

 

Esteticko-výchovná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Návšteva kina, galérie, múzea, kultúrnych pamiatok v obci  a v regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Ukážka

Film

Rozprávka

Výtvarná práca

Dramatizácia

Výstava prác

Súťaž

Vychádzka

 

 

 36 hod.

Rozvíjať základy vzťahu  k umeniu

Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu

Motivácia

Ukážka

Povzbudenie

Návšteva kultúrneho podujatia

 

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstor-ming

Výstava prác

Súťaž

 

Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Brainstor-ming

Prezentácia

Výstava prác

 

Prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia

Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstor-ming

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Dramatizácia

Besiedka

 

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka, vlastná skúsenosť

Individuálny prístup

Povzbudenie

Pozorovanie

Ilustrácia zážitku

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

Rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne športové hry

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

 

 

 

  36hod.

Pochopiť škodlivosť fajčenia,  alkoholu a iných drog

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol  a zdravie, civilizačné choroby

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Beseda s odborníkom

Výtvarné stvárnenie zážitku

Súťaž

 

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny a hry

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

 

Rozvíjať športový talent a schopnosti

Záujmová činnosť,

futbal

basketbal,

stolný tenis

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie Aktivizácia Súťaž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V N Ú T O R N Ý     P O R I A D O K

 

 

ŠKOLSKÉHO   KLUBU   DETÍ

 

pri ZŠ s MŠ vo Vlachove

 

 

 

 

 

                                            

 

školský rok 2018/2019

 

 

 

 

Za účelom vnútorného poriadku, správnej a optimálnej organizácie práce a dodržiavania pracovnej disciplíny vydáva v súlade so všetkými právnymi normami a predpismi riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vlachove

 

 

 

            

Vnútorný poriadok školského klubu detí

 

 

 

 

I. R i a d e n i e   a   o r g a n i z á c i a   Š K D

 

 1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy.

 

 1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka.

 

 1. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na

     pravidelnú dochádzku.

 

 1. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 najviac 25 trvalo

     dochádzajúcich deti na celý čas pobytu v ŠKD.

 

 

II. P r e v á d z k a    Š K D

 

 1. Školský klub detí je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 10.00 do 12.40 hod. Popoludňajšia činnosť začína od 13:00 do 15:30 hod.

 

 1. V dopoludňajších hodinách v prípade voľných hodín vychovávateľka pracuje  podľa plánu resp. zvolí vhodnú činnosť pre deti podľa okolnosti.

 

 

III. Z a r a ď o v a n i e   d e t í   do  Š K D

 

 1. Deti sa do ŠKD zapisujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej

     prihlášky podanej zákonnými zástupcom.

 

 1. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

 

 1. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

 

 1. Deti sa zaraďujú sa do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti, pokiaľ nie je pre nedostatok deti otvorené iba jedno oddelenie ŠKD. V takomto prípade sú zaradení do

     jedného oddelenia deti všetkých ročníkov a nepracujú v záumových

          útvaroch ale podľa vypracovaného plánu.

 

 

IV. V ý c h o v n o - v z d e l á v a c i a č i n n o s ť

 

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového,

      rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.

 

 1. Záujmová činnosť sa  neuskutočňuje  v záujmových útvaroch, ak v škole pracuje len jedna vychovávateľka ale podľa stanoveného plánu. Škola umožní deťom účasť aj na iných formách záujmovej činnosti, ktoré sa konajú mimo školy a organizujú ich iné inštitúcie pod dozorom vychovávateľky aj mimo plánu.

 

 1.  V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením treba umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom  na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.

 

 1. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.

 

 1. V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia, vstupné hradia rodičia.

 

 1. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie deti. Prichádzajú do jedálne po vyučovaní o 12.40 hod. čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda spoločne odchádzajú z jedálne a plnia program podľa plánu.

 

 1. Na záujmovú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať učebne, ihrisko, sauna a iné objekty školy.

 

 1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD môžu vykonávať len kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

 

 1. Na činnosť ŠKD sa využívajú schválené finančné  prostriedky z rozpočtu školy, zo vzdelávacích poukazov prípadne z kultúrnych poukazov pridelených škole.

 

 

V. D o c h á d z k a     ž i a k o v

 

 1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

 

 1. Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, môže byť dieťa (ak to nie je na zápisnom lístku uvedené) z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov po naobedovaní. Inak až od 15:30 hod.

 

 1. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

 

 

VI. S t a r o s t l i v o s ť  o   z d r a v i e   a   b e z p e č n o s ť   d e t í

 

 1. Za bezpečnosť detí počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá   vychovávateľka.

 

 1. Prechod deti do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka prípadne zastupujúci učiteľ.

 

 1. Počas  popoludňajšieho vyučovania – nepovinných predmetov i náboženstva, vyučujúci preberajú detí od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú  vychovávateľke.

 

 1. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná vždy poučiť žiakov o bezpečnosti.

 

 1. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať

     vychovávateľka najviac 25 detí.

 1. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka dieťaťu prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam a oznámi to rodičom.

 

 1. Nosenie  mobilných telefónov, drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

 

 1. Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezúvky, ktoré si odkladá do vrecúškka v šatni. Žiaci musia mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, prezuvky, topánky) označené , pre prípad odcudzenia.

 

 1. Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy. Za stratu vecí, ktoré si dieťa do školy donesie a pre prácu v škole ju nepotrebuje (šperky, mobily, finančnú hotovosť a pod.) škola neberie zodpovednosť.

 

 1. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za detí vychovávateľka až do ich rozchodu pred budovou školy.

 

 1. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.

 

 1. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa zdravotné problémy, upovedomí o tom rodičov.

 

 1. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagagockých zamestnancov ako dozor, alebo nižší počet detí.

 

 

 

 

 

VII. P r í s p e v o k   n a  ú h r a d u   z a   p o b y t   d i e ť a ť a   v   ŠKD

 

 1. Príspevok  za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený zriaďovateľom školy vo VZN a určený rozhodnutím riaditeľa školy. Tento môže byť upravovaný vzhľadom znemu v  nákladoch na prevádzku zariadenia v príslušnom roku.

 

 1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca v mesiaci vždy do desiateho v mesiaci.

 

 1. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

 

 1. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

 

 1. Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne :

Vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, vystaví doklad a odovzdá celú sumu aj so zoznamom žiakov účtovníčke školy, ktorá peniaze poukáže na účet školy.

 

 1. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky  dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu a problém rieši v spolupráci so zriaďovateľom podľa platných zákonov.

 

Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda platnosť od 01.09.20018.

 

 

 

  Vo Vlachove   1.09.2018                 …………………………………………

                                                                      Mgr. Ľubomír Hlaváč

                                                                            riad. školy                                                                                               

 

 

 

 

   
   
 

 

       
       
       
     

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU

 

1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené

miesto

 

2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky

 

3. Dodržujem všetky hygienické zásady

 

4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke

 

5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu,

oznámim dôvod pani vychovávateľke

 

6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne

 

7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne a len so súhlasom pani vychovávateľky

 

8. Nedotýkam sa  elektrických zariadení, neotváram okná a

nemanipulujem so žaluziami

 

9. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani

vychovávateľky

 

10. V priestoroch školy nebehám , správam sa bezpečne aby

som nespôsobil úraz sebe ani spolužiakom

 

11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné

pomôcky na pôvodné miesto.

 

 

Príloha č. 3

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vlachovo
  SNP 239, Vlachovo 049 24
 • 0909 100 408
  058/7 959 130

Fotogaléria